LT | EN
 Logo   VPB
  Išradimai
duomenų bazė >>>
  Topografijos
duomenų bazė >>>
  Dizainas
duomenų bazė >>>
  Prekių ženklai
duomenų bazė >>>
 Į pradžią  | Veiklos sritys | Administracinė informacija | Struktūra ir kontaktai | Klausimai (DUK) | PRITAIKYTA NEĮGALIESIEMS
   Spausdinti
 
   
Counter
Iš viso apsilankė : 11285554
Šiandien apsilankė : 584
Dabar naršo : 44
 ...  > Darbuotojų funkcijos > Vyriausiasis specialistas-referentas

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

- pagal VPB direktoriaus dienos darbotvarkę vykdo numatytus darbus ir pavedimus bei reguliuoja lankytojų srautą, referuoja VPB direktoriui;

- užtikrina VPB direktoriui teikiamų pasirašyti dokumentų formos atitikimą teisės aktų ir VPB darbo reglamento reikalavimams, laiku ir tinkamai juos teikia vizuoti bei pasirašyti;

- vykdo VPB direktoriaus pavedimų vykdymo terminų kontrolę;

- pagal savo kompetenciją teikia informaciją interesantams;

- organizuoja VPB svečių ir interesantų priėmimus;

- supažindina VPB svečius su VPB uždaviniais ir funkcijomis;

- informuoja VPB darbuotojus apie rengiamus susitikimus, posėdžius, pasitarimus;

- organizuoja VPB direktoriaus aprūpinimą kanceliarinėmis prekėmis;

- pagal kompetenciją rengia dokumentų projektus, spausdina, įformina, daugina raštus ir kitus dokumentus;

- informuoja VPB direktorių apie teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų rengimą ir įforminimą, pasikeitimus ir pagal savo kompetenciją konsultuoja šiais klausimais;

- formuoja ir kaupia bylas, priskirtas pagal VPB dokumentacijos planą, sutvarkytas jas perduoda archyvui teisės aktų nustatyta tvarka;

- dalyvauja organizuojant VPB renginius;

- bendradarbiauja su VPB struktūriniais padaliniais, Lietuvos Respublikos institucijomis,  Europos patentų organizacijos (EPO) ir ES Vidaus rinkos derinimo  tarnybos (OHIM) Administracinių tarybų sekretoriatais;

- organizuoja VPB direktoriaus, vykstančio į tarnybines komandiruotes, bilietų ir gyvenamojo ploto nuomos užsakymus bei teikia kitą su kelione susijusią informaciją;

- vykdo vyriausiojo specialisto, atsakingo už viešuosius ryšius, funkcijas jam nesant darbe (liga, atostogos, komandiruotė ir pan.);

- vykdo kitus VPB direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant įgyvendinti VPB strateginius tikslus.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

- turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą;

- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų valdymą ir archyvo darbą;

- turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, darbo teisinius santykius, viešąjį administravimą;

- išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

- mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

- mokėti dirbti kompiuteriu: teksto redaktoriumi, pristatymų kūrimo programa, internetu, elektroniniu paštu;

- turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, organizacinius gebėjimus;

- mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.