LT | EN
 Logo   VPB
  Išradimai
duomenų bazė >>>
  Topografijos
duomenų bazė >>>
  Dizainas
duomenų bazė >>>
  Prekių ženklai
duomenų bazė >>>
 Į pradžią  | Veiklos sritys | Administracinė informacija | Struktūra ir kontaktai | Klausimai (DUK) | PRITAIKYTA NEĮGALIESIEMS
   Spausdinti
 
   
Counter
Iš viso apsilankė : 11938407
Šiandien apsilankė : 4212
Dabar naršo : 25
 ...  > Darbuotojų funkcijos > Indrė Viktorija Užukukytė, Administratorė referentė

Indrė Viktorija Užukukytė, Administratorė referentė

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

- pagal VPB direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojų dienos darbotvarkę vykdo numatytus darbus ir pavedimus bei reguliuoja lankytojų srautą, referuoja VPB direktoriui ir direktoriaus pavaduotojams;

- užtikrina VPB direktoriui ir direktoriaus pavaduotojams teikiamų pasirašyti dokumentų formos atitikimą teisės aktų reikalavimams, laiku ir tinkamai juos teikia vizuoti bei pasirašyti;

- vykdo VPB direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojų pavedimų vykdymo terminų kontrolę;

- pagal savo kompetenciją teikia informaciją interesantams;

- organizuoja VPB svečių ir interesantų priėmimus;

- supažindina VPB svečius su VPB uždaviniais ir funkcijomis;

- informuoja VPB darbuotojus apie rengiamus susitikimus, posėdžius, pasitarimus;

- organizuoja VPB direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojų aprūpinimą kanceliarinėmis prekėmis;

- organizuoja VPB direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojų, vykstančių į tarnybines komandiruotes, bilietų ir gyvenamojo ploto nuomos užsakymus bei teikia kitą su kelione susijusią informaciją;

- registruoja, tvarko ir apskaito VPB gautus, vidaus ir siunčiamuosius dokumentus, tvarko VPB gautų, vidaus ir siunčiamųjų dokumentų registrą;

- tvarko VPB oficialaus elektroninio pašto dėžutę;

- pagal kompetenciją rengia dokumentų projektus;

- formuoja ir kaupia bylas, priskirtas pagal VPB dokumentacijos planą, sutvarkytas jas perduoda VPB archyvui teisės aktų nustatyta tvarka;

- dalyvauja organizuojant VPB renginius;

- bendradarbiauja su VPB struktūriniais padaliniais, Lietuvos Respublikos, užsienio šalių, ES institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis;

- vykdo kitus VPB direktoriaus ir jo pavaduotojų nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

- vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

            - turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

- turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, darbo teisinius santykius, viešąjį administravimą;

- išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

- mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

- turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, organizacinius gebėjimus;

- mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.