Logo
LT | EN
  Išradimai
duomenų bazė >>>
  Topografijos
duomenų bazė >>>
  Dizainas
duomenų bazė >>>
  Prekių ženklai
duomenų bazė >>>
Counter
Iš viso apsilankė : 13347070
Šiandien apsilankė : 996
Dabar naršo : 32
 ...  > Darbuotojų funkcijos > Teisės ir tarptautinių reikalų skyriaus nuostatai

 

Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai:

- teisinėmis priemonėmis užtikrinti VPB uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą, VPB veiklos, rengiamų ir priimamų teisės aktų atitikimą Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų, tarptautinių sutarčių reikalavimams, VPB interesų atstovavimą teismuose;

- užtikrinti Lietuvos Respublikos ir VPB interesų atstovavimą tarptautinėse organizacijose ir ES institucijose, organizuoti tarptautinių sutarčių nuostatų ir ES teisės aktų pramoninės nuosavybės teisinės apsaugos klausimais perkėlimą į Lietuvos Respublikos teisės sistemą, Lietuvos pozicijų tarptautinėse ir ES institucijose nagrinėjamais klausimais pagal VPB kompetenciją rengimą, užtikrinti VPB bendradarbiavimą su teisėsaugos atašė pramoninės nuosavybės teisės klausimais, Lietuvos atstovais tarptautinėse ir ES institucijose bei organizacijose, su ES institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, užsienio valstybių pramoninės nuosavybės apsaugos tarnybomis;

- užtikrinti VPB personalo tvarkymą teisės aktų nustatyta tvarka;

- organizuoti Patentinių patikėtinių komisijos darbą, tvarkyti ir saugoti Lietuvos Respublikos patentinių patikėtinių registrą.

 

Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

- inicijuoja, rengia teisės aktų projektus ir teikia pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo;

- užtikrina, kad VPB priimami vidaus teisės aktai, sudaromos sutartys atitiktų galiojančius Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktus, tarptautines sutartis, teisėtus VPB interesus;

- atlieka VPB viešųjų pirkimų teisinę priežiūrą;

- užtikrina Skyriui pateiktų vizuoti VPB rengiamų, su VPB pagal kompetenciją derinamų teisės aktų projektų atitikimą galiojantiems Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktams bei tarptautinėms sutartims;

- inicijuoja, rengia ir derina pagal kompetenciją ES teisės aktų ir tarptautinių sutarčių pramoninės nuosavybės teisinės apsaugos klausimais nuostatų perkėlimą į Lietuvos Respublikos teisės sistemą ar jų įgyvendinimą, analizuoja iš Europos Sąjungos institucijų gaunamus dokumentus, rengia apibendrinimus, pristatymus ar kitą su tuo susijusią informaciją

- rengia, derina ir atstovauja pristatant Lietuvos pozicijas tarptautinėse ir ES institucijose nagrinėjamais klausimais pagal VPB kompetenciją;

- organizuoja, bendradarbiauja ir koordinuoja bendradarbiavimą su teisėsaugos atašė pramoninės nuosavybės teisės klausimais, Lietuvos atstovais ES institucijose ir tarptautinėse organizacijose, su ES institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, užsienio valstybių pramoninės nuosavybės apsaugos tarnybomis;

- atlieka VPB pasirašytų ar vykdomų tarptautinių sutarčių pramoninės nuosavybės teisinės apsaugos klausimais ir ES teisės aktų įgyvendinimo teisinę priežiūrą, organizuoja ir kontroliuoja ES institucijų ir tarptautinių organizacijų priimtų sprendimų įgyvendinimą VPB bei teikia ataskaitas, pranešimus apie jų vykdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

- analizuoja, apibendrina teismų praktiką ir teisės aktus, susijusius su pramoninės nuosavybės teisine apsauga ir VPB veikla, bei teikia pasiūlymus dėl jų įgyvendinimo VPB, dalyvauja apibendrinant nacionalinę, Europos Sąjungos ir tarptautinę išradimų patentavimo, puslaidininkinių gaminių topografijų, dizaino registracijos, prekių ženklų bei VPB Apeliacinio skyriaus praktiką;

- organizuoja, koordinuoja atstovavimą bei atstovauja teisės aktų nustatyta tvarka VPB interesus teismuose, informuoja Lietuvos Respublikos patentų, Lietuvos Respublikos topografijų, Lietuvos Respublikos dizaino, Lietuvos Respublikos prekių ženklų registrų tvarkytojus apie įsiteisėjusius teismų sprendimus ar nutartis dėl pramoninės nuosavybės objektų registracijų;

- atstovauja teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos interesus Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijoje, Pasaulio prekybos organizacijos TRIPS taryboje, Europos patentų organizacijoje ir kitose tarptautinėse organizacijose, Europos Sąjungos Vidaus rinkos harmonizavimo tarnyboje (Prekių ženklai ir dizainas), Europos Komisijoje ir Europos Taryboje ir kitose ES, užsienio valstybių organizacijose ir institucijose ir teikia pasiūlymus dėl VPB strategijos atstovaujant Lietuvą šiose institucijose ir organizacijose;

- organizuoja Patentinių patikėtinių komisijos veiklą, tvarko ir saugo Lietuvos Respublikos patentinių patikėtinių registrą Patentinių patikėtinių nuostatų nustatyta tvarka;

- vykdo korupcijos prevenciją ir kontrolę VPB teisės aktų nustatyta tvarka:

- rengia ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją paskelbimui VPB tinklalapyje, duomenų bazėse, metinei atskaitai, kitiems leidiniams, kompetentingoms institucijoms;

- teikia VPB valstybės tarnautojams ir darbuotojams (toliau – darbuotojai) jų funkcijoms vykdyti reikalingą teisinę informaciją;

- teikia pasiūlymus ir duomenis VPB veiklos planui, VPB veiklos ataskaitoms;

- nagrinėja prašymus ir pareiškimus;

- rengia ir teikia teisines išvadas pagal kompetenciją teisės aktų taikymo klausimais, VPB direktoriaus pavedimu teikia išvadas dėl VPB darbuotojų tarnybinių komandiruočių tikslingumo;

- formuoja ir kaupia Skyriaus bylas, jas sutvarkytas pateikia archyvui teisės aktų nustatyta tvarka;

- dalyvauja organizuojant VPB svečių priėmimą ir organizuojant VPB renginius;

- bendradarbiauja su kitomis institucijomis, kitais VPB struktūriniais padaliniais;

- tvarko personalo reikalus VPB:

- dalyvauja formuojant personalo sudėtį, atlieka personalo sudėties analizę, teikia Direktoriui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio bei efektyvaus panaudojimo;

- rengia VPB vidaus teisės aktų projektus ir dokumentus dėl valstybės tarnautojų ir darbuotojų priėmimo, atleidimo, skatinimo, nuobaudų skyrimo, atostogų suteikimo, tarnybinių komandiruočių ir kitais personalo klausimais;

- registruoja, saugo, nustatyta tvarka supažindina darbuotojus su įsakymais VPB personalo klausimais;

- organizuoja konkursus laisvoms valstybės tarnautojų pareigybėms užimti; organizuoja darbuotojų priėmimą į darbą, rengia darbo, visiškos materialinės atsakomybės sutarčių projektus;

- dalyvauja rengiant VPB struktūrą, pareigybių sąrašus, VPB struktūrinių padalinių nuostatus bei darbuotojų pareigybių aprašymus;

- dalyvauja organizuojant valstybės tarnautojų vertinimą;

- analizuoja ir apibendrina darbuotojų mokymo būklę, rengia mokymo planų projektus, organizuoja ir koordinuoja darbuotojų mokymus, teikia išvadas dėl tarnybinių komandiruočių, susijusių su VPB valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymu, tikslingumo;

- priima ir saugo teisės aktų nustatyta tvarka valstybės tarnautojų privačių interesų deklaracijas, organizuoja ir vykdo kitų Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų įgyvendinimą VPB;

- tvarko VPB darbuotojų duomenis ir teikia juos Valstybės tarnautojų registrui;

- kontroliuoja VPB darbo reglamento nuostatų personalo klausimais ir kitų VPB darbo tvarką reglamentuojančių teisės aktų laikymąsi;

- tvirtina su personalo reikalais susijusių dokumentų kopijas, tvarko, pildo ir apskaito su personalo reikalais susijusius pažymėjimus, rengia pažymas ir kitus dokumentus, kurių reikia VPB darbuotojų asmeniniams ir socialiniams reikalams spręsti;

- rengia ir teikia Direktoriui siūlymus dėl Skyriaus valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo, komandiruočių, darbo organizavimo bei darbo sąlygų gerinimo, valstybės tarnautojų priėmimo ir atleidimo, atostogų suteikimo, pareigybių sąrašo papildymo ar pakeitimo, valstybės tarnautojų vertinimo ir skatinimo, pareiginės algos priemokų, priedų skyrimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo;

- vykdo kitus Vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant įgyvendinti VPB strateginius tikslus.