Logo
LT | EN
  Išradimai
duomenų bazė >>>
  Topografijos
duomenų bazė >>>
  Dizainas
duomenų bazė >>>
  Prekių ženklai
duomenų bazė >>>
Counter
Iš viso apsilankė : 13206958
Šiandien apsilankė : 1059
Dabar naršo : 32
 ...  > Darbuotojų funkcijos > REGISTRŲ ADMINISTRAVIMO POSKYRIS

Svarbiausieji Poskyrio uždaviniai yra:

- dalyvauti įgyvendinant Lietuvos valstybės strategiją prekių ženklų ir dizaino registracijos ir teisinės apsaugos klausimais;

- įgyvendinti Lietuvos Respublikos prekių ženklų bei Lietuvos Respublikos dizaino įstatymų, ES reglamentų dėl Bendrijos prekių ženklo, dėl Bendrijos dizaino, Paryžiaus konvencijos dėl pramoninės nuosavybės apsaugos, Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos Protokolo (toliau – Madrido Protokolas) ir kitų tarptautinių sutarčių, kurias yra pasirašiusi ir ratifikavusi Lietuvos Respublika, nuostatas prekių ženklų ir dizaino registracijos klausimais;

- dalyvauti organizuojant VPB informacinę veiklą.

Poskyris, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

- priima sprendimus dėl pakeitimų įrašymo į Lietuvos Respublikos prekių ženklų registrą ir Lietuvos Respublikos Dizaino registrą (toliau – Registrai), kitus sprendimus, numatytus VPB direktoriaus tvirtinamose Prekių ženklų registravimo, Dizaino registracijos taisyklėse, Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolo įgyvendinimo tvarkoje;

- registruoja prekių ženklų ir dizaino licencines sutartis bei registruoja sutartis dėl nuosavybės teisių į šiuos objektus perleidimo;

- tvarko ir saugo Registrus, koordinuoja ir kontroliuoja Registrų tvarkymą ir saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka;

- teisės aktų nustatyta tvarka rengia prekių ženklų ir dizaino registracijos liudijimus ir perduoda juos Paraiškų priėmimo ir raštvedybos  Skyriui;

- klasifikuoja vaizdinius prekių ženklus pagal Vienos klasyną;

- teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų rengimo ir tobulinimo, dalyvauja juos rengiant;

- dalyvauja Lietuvos Respublikos pozicijos Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais rengimo darbe;

- užtikrina VPB dvišalių sutarčių vykdymą Skyriaus kompetencijos ribose;

- atlieka paieškas nacionalinėje prekių ženklų duomenų bazėje, formuoja bei perduoda paieškų ataskaitas Skyriaus vedėjo pavaduotojui;

- rengia ir analizuoja oficialią informaciją, statistinius duomenis, rengia ir formuoja Registrų duomenis VPB oficialiam biuleteniui, nustatyta tvarka juos teikia Skyriaus vedėjui;

- nustatyta tvarka papildo prekių ženklų duomenų bazę VPB tinklalapyje;

- dalyvauja apibendrinant nacionalinę, Europos Bendrijos ir tarptautinę prekių ženklų registracijos praktiką, dalyvauja apibendrinant VPB Apeliacinio skyriaus ir teismų praktiką;

- teikia pasiūlymus ir duomenis VPB strateginiam veiklos planui, VPB veiklos ataskaitoms;

- nagrinėja prašymus ir pareiškimus;

- formuoja ir kaupia Skyriaus bylas, sutvarkytas jas teisės aktų nustatyta tvarka perduoda archyvui;

- dalyvauja organizuojant VPB renginius, VPB svečių priėmimą;

- bendradarbiauja su kitų institucijų valstybės tarnautojais, kitais VPB struktūriniais padaliniais;

- vertina Poskyrio valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

- rengia ir teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl Poskyrio darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo, komandiruočių, darbo organizavimo bei darbo sąlygų gerinimo, darbuotojų priėmimo ir atleidimo, atostogų suteikimo, pareigybių sąrašo papildymo ar pakeitimo, darbuotojų skatinimo, pareiginės algos ar tarnybinio atlyginimo priemokų, priedų skyrimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo;

- vykdo kitus pavedimus, siekiant įgyvendinti VPB strateginius tikslus.