Logo
LT | EN
  Išradimai
duomenų bazė >>>
  Topografijos
duomenų bazė >>>
  Dizainas
duomenų bazė >>>
  Prekių ženklai
duomenų bazė >>>
Counter
Iš viso apsilankė : 13347043
Šiandien apsilankė : 969
Dabar naršo : 41
 ...  > Darbuotojų funkcijos > Direktoriaus pavaduotojas Žilvinas Danys

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

- teikia pasiūlymus ir dalyvauja rengiant VPB veiklos planus ir programas;

- organizuoja ir koordinuoja VPB strateginių tikslų, uždavinių, programų, planuose numatytų veiksmų ir priemonių, VPB direktoriaus pavedimų veiklos klausimais vykdymą priskirtų VPB struktūrinių padalinių kompetencijos srityse;

- koordinuoja Lietuvos Respublikos pramoninės nuosavybės teisės aktų nuostatų dėl išimtinių teisių į pramoninės nuosavybės objektus teisinės apsaugos ir kitų VPB veiklą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą priskirtų VPB struktūrinių padalinių kompetencijos srityse;

- kontroliuoja VPB rengiamų teisės aktų projektų rengimą priskirtų VPB struktūrinių padalinių kompetencijos srityse, teikia pasiūlymus ir dalyvauja jų rengime;

- atstovauja Lietuvos Respublikos ir VPB interesams valstybinės valdžios ir valdymo institucijose, ES institucijose ir tarptautinėse organizacijose;

- analizuoja iš Europos Sąjungos institucijų gaunamus dokumentus, rengia apibendrinimus, pristatymus ar kitą su tuo susijusią informaciją;

- rengia Lietuvos Respublikos pozicijas tarptautinėse ir ES institucijose nagrinėjamais klausimais pagal nustatytus reikalavimus ir per nustatytą laiką, derina jas su suinteresuotomis institucijomis, teikia siūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijų, jų derinimo ir koordinacinių susitikimų rengimo;

- teikia pasiūlymus, rengia medžiagą dėl Lietuvos Respublikos pozicijų svarstymo ministerijų valstybės sekretorių pasitarimuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose ir kituose pasitarimuose;

- koordinuoja VPB bendradarbiavimą ir bendradarbiauja su Lietuvos atstovais ES institucijose ir tarptautinėse organizacijose, su ES institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, užsienio valstybių pramoninės nuosavybės apsaugos tarnybomis patentų, puslaidininkinių gaminių topografijų, inovacijų bei priskirtų VPB struktūrinių padalinių kompetencijos srityse;

- koordinuoja ES teisės aktų ir tarptautinių sutarčių nuostatų perkėlimą į Lietuvos nacionalinę teisę, Lietuvos pozicijų rengimą, derinimą ES ir tarptautiniais klausimais, atstovauja pristatant Lietuvos pozicijas ES institucijose nagrinėjamais klausimais patentų, puslaidininkinių gaminių topografijų, inovacijų bei pagal VPB kompetenciją priskirtų VPB struktūrinių padalinių kompetencijos srityse;

- koordinuoja ir kontroliuoja tarptautinių sutarčių ir programų vykdymą Valstybiniame patentų biure patentų, puslaidininkinių gaminių topografijų, inovacijų bei priskirtų VPB struktūrinių padalinių kompetencijos srityse;

- koordinuoja ir kontroliuoja priskirtų VPB struktūrinių padalinių veiklą, rengia ir teikia VPB direktoriui siūlymus dėl šių padalinių vadovų vertinimo ir skatinimo, pareiginės algos ar tarnybinio atlyginimo priemokų, priedų, tarnybinių (drausminių) nuobaudų skyrimo;

- koordinuoja ir kontroliuoja pramoninės nuosavybės informacijos sklaidos ir visuomenės švietimo pramoninės nuosavybės apsaugos klausimais įgyvendinimą VPB;

- dalyvauja kuriant, tobulinant ir įgyvendinant kokybės vadybos sistemą VPB;

- pavedus vadovauja VPB ir kitų organizacijų sudaromoms darbo grupėms, komisijoms, komitetams, taryboms,  dalyvauja jų darbe;

- teikia informaciją, išaiškinimus VPB struktūriniams padaliniams ir jų darbuotojams, suinteresuotiems asmenims bei duoda privalomus vykdyti nurodymus pagal savo kompetenciją priskirtų VPB struktūrinių padalinių kompetencijos srityse;

- pavedus vykdo Valstybinio patentų biuro direktoriaus funkcijas jam nesant.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties (teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinį laipsnį), arba vientisųjų teisės studijų magistro  išsilavinimą;

- turėti ne mažesnę kaip 4 metų teisinio darbo patirtį pramoninės nuosavybės objektų apsaugos srityje ir ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamojo darbo patirtį;

- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, Europos Sąjungos (toliau vadinama – ES) teisės aktus ir tarptautines sutartis, reglamentuojančius pramoninės nuosavybės objektų teisinę apsaugą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, strateginį planavimą, išmanyti darbo, civilinės teisės bei civilinio proceso ir kitas teisės šakas; būti susipažinusiam su Europos Sąjungos teisės aktų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais;

- išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos bei teisės aktų rengimo taisykles;

- mokėti taikyti teisės aktų nuostatas praktikoje;

- mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

- turėti gerų darbo vadovavimo, koordinavimo ir planavimo įgūdžių, gebėti savarankiškai planuoti bei organizuoti savo veiklą;

- turėti puikių bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių, būti susipažinusiam su bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis ir atstovais principais, bendradarbiavimo ypatumais daugiakultūrinėje aplinkoje;

- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

- mokėti užsienio (anglų) kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu.