Logo
LT | EN
  Išradimai
duomenų bazė >>>
  Topografijos
duomenų bazė >>>
  Dizainas
duomenų bazė >>>
  Prekių ženklai
duomenų bazė >>>
Counter
Iš viso apsilankė : 13040549
Šiandien apsilankė : 1576
Dabar naršo : 33
 ...  > Darbuotojų funkcijos > TEISĖS IR TARPTAUTINIŲ REIKALŲ SKYRIUS > Vyriausiasis specialistas

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

- rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų ir kitų dokumentų projektus pramoninės nuosavybės teisinės apsaugos, VPB veiklos klausimais ir teikia pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo, dalyvauja VPB komisijų darbe;

- dalyvauja rengiant ir derinant ES teisės aktų ir tarptautinių sutarčių nuostatų perkėlimą į Lietuvos Respublikos teisės sistemą, Lietuvos pozicijas tarptautinėse ir ES institucijose nagrinėjamais klausimais pagal VPB kompetenciją ir atstovauja pristatant Lietuvos pozicijas tarptautinėse ir ES institucijose nagrinėjamais klausimais;

- rengia teisės aktų nustatyta tvarka ataskaitų, pranešimų projektus apie VPB pasirašytų ar vykdomų tarptautinių sutarčių pramoninės nuosavybės teisinės apsaugos klausimais apie VPB įgyvendintus ES teisės aktus pramoninės nuosavybės apsaugos klausimais, ES institucijų ir tarptautinių organizacijų priimtų sprendimų įgyvendinimą VPB ir teikia juos Skyriaus vedėjui;

- bendradarbiauja su kitais VPB struktūriniais padaliniais, kitomis institucijomis, teisėsaugos atašė pramoninės nuosavybės teisės klausimais, Lietuvos atstovais ES institucijose ir tarptautinėse organizacijose, su ES institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis, užsienio valstybių pramoninės nuosavybės apsaugos tarnybomis;

- dalyvauja apibendrinant teismų praktiką ir teisės aktus, susijusius su pramoninės nuosavybės teisine apsauga ir VPB veikla, VPB Apeliacinio skyriaus praktiką;

- atstovauja teisės aktų nustatyta tvarka VPB interesus teismuose, informuoja Lietuvos Respublikos patentų, Lietuvos Respublikos topografijų, Lietuvos Respublikos dizaino, Lietuvos Respublikos prekių ženklų registrų tvarkytojus apie įsiteisėjusius teismų sprendimus ir nutartis dėl pramoninės nuosavybės objektų registracijų;

- dalyvauja atliekant VPB viešųjų pirkimų teisinę priežiūrą, dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų darbe;

- dalyvauja VPB Apeliacinio skyriaus, nagrinėjančio apeliacijas ir protestus, posėdžiuose;

- dalyvauja rengiant ir rengia informaciją pagal kompetenciją metinei atskaitai, kitiems leidiniams, kompetentingoms institucijoms ir teikia Skyriaus vedėjui;

- dalyvauja rengiant ir teisės aktų nustatyta tvarka teikiant informaciją paskelbimui VPB tinklalapyje apie teisės aktus pramoninės nuosavybės teisinės apsaugos klausimais, VPB veiklą atstovaujant Lietuvos Respubliką ES institucijose ir tarptautinėse organizacijose;

- prižiūri ir pildo LINESIS duomenų bazę;

- teikia VPB valstybės tarnautojams ir darbuotojams jų funkcijų vykdymui reikalingą teisinę informaciją;

- nagrinėja prašymus ir pareiškimus;

- rengia teisinių išvadų projektus teisės aktų taikymo klausimais ir teikia Skyriaus vedėjui;

- vykdo Skyriaus vyriausiojo specialisto, atsakingo už personalo tvarkymą, funkcijas jam nesant (atostogos, komandiruotė, liga ir pan.);

- tvarko Lietuvos Respublikos patentinių patikėtinių registrą;

- teikia informaciją apie nacionalinį pramoninės nuosavybės teisinį reglamentavimą tarptautinių organizacijų ir ES institucijų tvarkomose duomenų bazėse ir interneto portaluose;

- vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus siekiant įgyvendinti VPB strateginius tikslus.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties (teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinius laipsnius arba vientisųjų teisės studijų magistro kvalifikacinį laipsnį);

- turėti ne mažesnį kaip 1 metų teisinio darbo stažą;

- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, tarptautines sutartis ir Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius pramoninės nuosavybės apsaugą, valstybės tarnybą, darbo teisinius santykius, civilinę ir civilinio proceso teisę, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles bei teisės aktų rengimo taisykles;

- mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

- gebėti taikyti teisės aktų nuostatas praktikoje;

- mokėti dirbti kompiuteriu: teksto redaktoriumi, pristatymų kūrimo programa, internetu, elektroniniu paštu;

- mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.