Logo
LT | EN
  Išradimai
duomenų bazė >>>
  Topografijos
duomenų bazė >>>
  Dizainas
duomenų bazė >>>
  Prekių ženklai
duomenų bazė >>>
Counter
Iš viso apsilankė : 13347074
Šiandien apsilankė : 1000
Dabar naršo : 36
 ...  > Darbuotojų funkcijos > IŠRADIMŲ SKYRIUS

Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai yra:

- įgyvendinti Lietuvos valstybės strategiją išradimų patentavimo, topografijų registravimo ir teisinės apsaugos klausimais;

- įgyvendinti Lietuvos Respublikos patentų bei Lietuvos Respublikos puslaidininkinių gaminių topografijų teisinės apsaugos įstatymų, ES reglamentų išradimų patentavimo klausimais, Paryžiaus konvencijos dėl pramoninės nuosavybės apsaugos, Patentinės kooperacijos sutarties (toliau – PCT), Europos patentų konvencijos (toliau – EPK) ir kitų tarptautinių sutarčių, kurias yra pasirašiusi, ratifikavusi Lietuvos Respublika, nuostatas išradimų patentavimo, topografijų registravimo ir teisinės apsaugos klausimais;

- dalyvauti organizuojant VPB informacinę veiklą.

 

Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

- atlieka patentinių paraiškų, paraiškų papildomos apsaugos liudijimui gauti ir puslaidininkinių gaminių topografijų paraiškų ekspertizes teisės aktų nustatyta tvarka;

- priima sprendimus dėl išradimų patentų, topografijų ir papildomos apsaugos liudijimų išdavimo, patentų galiojimo pratęsimo ir panaikinimo, Europos patentų įsigaliojimo ir galiojimo Lietuvos Respublikoje ir jų panaikinimo, kitus sprendimus ir atlieka kitus veiksmus, numatytus Direktoriaus įsakymu tvirtinamose Patentinių paraiškų padavimo, ekspertizės ir patentų išdavimo, Europos patentų galiojimo išplėtimo, Papildomos apsaugos liudijimų išdavimo bei Puslaidininkinių gaminių topografijų registracijos taisyklėse ir Europos patentų paraiškų padavimo ir Europos patentų galiojimo Lietuvos Respublikoje tvarkoje;

- registruoja patentų ir topografijų licencines sutartis bei registruoja sutartis dėl nuosavybės teisių į šiuos objektus perleidimo;

- skelbia teisės aktų nustatyta tvarka patentines paraiškas ir duomenis apie išduotus patentus, išduotus ir neišduotus papildomos apsaugos liudijimus, Lietuvos Respublikoje įsigaliojusius Europos patentus, įregistruotas topografijas VPB oficialiame biuletenyje teisės aktų nustatyta tvarka;

- tvarko ir saugo Lietuvos Respublikos patentų registrą, Lietuvos Respublikos puslaidininkinių gaminių topografijų registrą (toliau – Registrai) teisės aktų nustatyta tvarka;

- rengia patentų aprašymus panaudojant patentų registro duomenis ir paraiškos dokumentus;

- teisės aktų nustatyta tvarka rengia patentus ir kitus dokumentus bei tvarko jų apskaitą;

- įgyvendindamas Lietuvos Respublikos patentų įstatymo ir EPK nuostatas bei naudodamas parengtą programinę įrangą apskaičiuoja galiojančių Lietuvos Respublikoje pagal EPK Europos patentų metų mokesčius ir teikia juos Finansų ir strateginio planavimo skyriui.

- dalyvauja VPB Apeliacinio skyriaus, nagrinėjančio apeliacijas, posėdžiuose;

-  teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų rengimo ir tobulinimo, dalyvauja juos rengiant;

- dalyvauja Lietuvos Respublikos pozicijos ES institucijose nagrinėjamais klausimais rengimo darbe;

- rengia ir analizuoja oficialią informaciją, statistinius duomenis, nustatyta tvarka juos teikia metinei ataskaitai, kitiems leidiniams, kompetentingoms institucijoms;

- nustatyta tvarka papildo patentų ir Europos patentų, galiojančių Lietuvos Respublikoje, duomenų bazes naujais duomenimis VPB tinklapyje;

- teikia pasiūlymus ir duomenis VPB veiklos planui;

- nagrinėja prašymus ir pareiškimus;

- formuoja ir kaupia Skyriaus bylas, sutvarkytas jas teisės aktų nustatyta tvarka perduoda archyvui;

- dalyvauja organizuojant VPB renginius, VPB svečių priėmimą;

- bendradarbiauja su kitais VPB struktūriniais padaliniais, kitų institucijų darbuotojais;

- bendradarbiauja su teisėsaugos atašė pramoninės nuosavybės teisės klausimais, Lietuvos atstovais ES institucijose ir tarptautinėse organizacijose, su ES institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis;

- vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

- rengia ir teikia VPB direktoriui ir Skyriaus veiklą kuruojančiam VPB direktoriaus pavaduotojui pasiūlymus dėl Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų (toliau – darbuotojai) kvalifikacijos tobulinimo, komandiruočių, darbo organizavimo bei darbo sąlygų gerinimo, darbuotojų priėmimo ir atleidimo, atostogų suteikimo, pareigybių sąrašo papildymo ar pakeitimo, darbuotojų skatinimo, pareiginės algos priemokų, priedų skyrimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo;

- vykdo kitus VPB direktoriaus ir VPB direktoriaus pavaduotojo (-ų) pagal kompetenciją (toliau – Vadovybė) nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant įgyvendinti VPB strateginius tikslus.