Logo
LT | EN
  Išradimai
duomenų bazė >>>
  Topografijos
duomenų bazė >>>
  Dizainas
duomenų bazė >>>
  Prekių ženklai
duomenų bazė >>>
Counter
Iš viso apsilankė : 13347033
Šiandien apsilankė : 959
Dabar naršo : 43
 ...  > Darbuotojų funkcijos > PREKIŲ ŽENKLŲ IR DIZAINO SKYRIUS

Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai yra:

- įgyvendinti Lietuvos valstybės strategiją prekių ženklų ir dizaino registracijos ir teisinės apsaugos klausimais;

- įgyvendinti Lietuvos Respublikos prekių ženklų bei Lietuvos Respublikos dizaino įstatymų, ES reglamentų dėl Bendrijos prekių ženklo, dėl Bendrijos dizaino, Paryžiaus konvencijos dėl pramoninės nuosavybės apsaugos, Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolo (toliau – Madrido Protokolas) ir kitų tarptautinių sutarčių, kurias yra pasirašiusi ir ratifikavusi Lietuvos Respublika, nuostatas prekių ženklų ir dizaino registracijos klausimais;

- dalyvauti organizuojant VPB informacinę veiklą.

Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

- atlieka prekių ženklų ir dizaino paraiškų ekspertizes, prekių ženklų, tarptautinių ženklų registracijų ir dizaino ekspertizes teisės aktų nustatyta tvarka;

- priima sprendimus dėl prekių ženklų, tarptautinių ženklų registracijų ir dizaino registravimo, kitus sprendimus, numatytus VPB direktoriaus (toliau – Direktorius) įsakymu tvirtinamose Prekių ženklų registravimo,  Dizaino registravimo taisyklėse, bei Direktoriaus įsakymu tvirtinamoje Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolo įgyvendinimo tvarkoje;

- registruoja prekių ženklų ir dizaino licencines sutartis bei registruoja sutartis dėl nuosavybės teisių į šiuos objektus perleidimo;

- skelbia prekių ženklų ir dizaino registracijas ir kitus duomenis VPB oficialiame biuletenyje teisės aktų nustatyta tvarka;

-  tvarko ir saugo Lietuvos Respublikos prekių ženklų registrą, Lietuvos Respublikos dizaino registrą (toliau – Registrai) teisės aktų nustatyta tvarka;

-  teisės aktų nustatyta tvarka rengia prekių ženklų ir dizaino registracijos liudijimus bei tvarko jų apskaitą;

- tikrina prekių/paslaugų sąrašo atitikimą galiojančiai Nicos klasyno redakcijai, gaminio vaizdo atitikimą galiojančiai Lokarno klasyno redakcijai, klasifikuoja vaizdinius prekių ženklus pagal Vienos klasyną;

- dalyvauja VPB Apeliacinio skyriaus, nagrinėjančio apeliacijas ir protestus, posėdžiuose;

-  teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų rengimo ir tobulinimo, dalyvauja juos rengiant;

- dalyvauja Lietuvos Respublikos pozicijos Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais rengimo darbe;

- užtikrina VPB dvišalių sutarčių vykdymą Skyriaus kompetencijos ribose;

- atlieka paieškas nacionalinėje prekių ženklų duomenų bazėje, formuoja bei perduoda paieškų ataskaitas kompetentingoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka;

- inicijuoja, analizuoja ir apibendrina nacionalinę, Europos Bendrijos ir tarptautinę prekių ženklų ir dizaino registracijos praktiką, dalyvauja apibendrinant VPB Apeliacinio skyriaus ir teismų praktiką;

- rengia ir analizuoja oficialią informaciją, statistinius duomenis, nustatyta tvarka juos teikia metinei ataskaitai, kitiems leidiniams, kompetentingoms institucijoms;

- nustatyta tvarka papildo prekių ženklų duomenų bazę VPB tinklalapyje;

- teikia pasiūlymus ir duomenis VPB veiklos planui, VPB veiklos ataskaitoms;

- nagrinėja prašymus ir pareiškimus;

- formuoja ir kaupia Skyriaus bylas, sutvarkytas jas teisės aktų nustatyta tvarka perduoda archyvui;

- dalyvauja organizuojant VPB renginius, VPB svečių priėmimą;

- bendradarbiauja su kitais VPB struktūriniais padaliniais, kitų institucijų darbuotojais;

- bendradarbiauja su teisėsaugos atašė pramoninės nuosavybės teisės klausimais, Lietuvos atstovais ES institucijose ir tarptautinėse organizacijose, su ES institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis;

-  vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

-  rengia ir teikia Direktoriui ir Direktoriaus pavaduotojui (toliau – Vadovybė)  pasiūlymus dėl valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai) kvalifikacijos tobulinimo, komandiruočių, darbo organizavimo bei darbo sąlygų gerinimo, darbuotojų priėmimo ir atleidimo, atostogų suteikimo, pareigybių sąrašo papildymo ar pakeitimo, darbuotojų skatinimo, pareiginės algos ar tarnybinio atlyginimo priemokų, priedų skyrimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo;

- vykdo kitus Vadovybės pavedimus, siekiant įgyvendinti VPB strateginius tikslus.