Logo
LT | EN
  Išradimai
duomenų bazė >>>
  Topografijos
duomenų bazė >>>
  Dizainas
duomenų bazė >>>
  Prekių ženklai
duomenų bazė >>>
Counter
Iš viso apsilankė : 13688546
Šiandien apsilankė : 1685
Dabar naršo : 29
 ...  > Darbuotojų funkcijos > EKSERTIZIŲ POSKYRIS

Svarbiausieji Poskyrio uždaviniai yra:

- dalyvauti įgyvendinant Lietuvos valstybės strategiją prekių ženklų ir dizaino registracijos ir teisinės apsaugos klausimais;

- įgyvendinti Lietuvos Respublikos prekių ženklų bei Lietuvos Respublikos dizaino įstatymų, ES reglamentų dėl Bendrijos prekių ženklo, dėl Bendrijos dizaino, Paryžiaus konvencijos dėl pramoninės nuosavybės apsaugos, Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolo (toliau – Madrido Protokolas) ir kitų tarptautinių sutarčių, kurias yra pasirašiusi ir ratifikavusi Lietuvos Respublika, nuostatas prekių ženklų ir dizaino registracijos klausimais;

- dalyvauti organizuojant VPB informacinę veiklą.

Poskyris, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

- atlieka prekių ženklų ir dizaino paraiškų ekspertizes, prekių ženklų, tarptautinių ženklų registracijų ir dizaino ekspertizes teisės aktų nustatyta tvarka;

- priima sprendimus dėl prekių ženklų, tarptautinių ženklų registracijų ir dizaino registravimo, kitus sprendimus, numatytus VPB direktoriaus tvirtinamose Prekių ženklų registravimo, Dizaino registravimo taisyklėse, bei Direktoriaus įsakymu tvirtinamoje Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolo įgyvendinimo tvarkoje;

- dalyvauja tvarkant ir saugant Lietuvos Respublikos prekių ženklų registrą, Lietuvos Respublikos dizaino registrą (toliau – Registrai) teisės aktų nustatyta tvarka;

- tikrina prekių/paslaugų sąrašo atitikimą galiojančiai Nicos klasyno redakcijai, gaminio vaizdo atitikimą galiojančiai Lokarno klasyno redakcijai, klasifikuoja vaizdinius prekių ženklus pagal Vienos klasyną;

-  dalyvauja VPB Apeliacinio skyriaus, nagrinėjančio apeliacijas ir protestus, posėdžiuose;

- teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų rengimo ir tobulinimo, dalyvauja juos rengiant;

- dalyvauja Lietuvos Respublikos pozicijos Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais rengimo darbe;

- užtikrina VPB dvišalių sutarčių vykdymą Skyriaus kompetencijos ribose;

- atlieka paieškas nacionalinėje prekių ženklų duomenų bazėje, formuoja bei perduoda paieškų ataskaitas Skyriaus vedėjo pavaduotojui;

- inicijuoja, analizuoja ir apibendrina nacionalinę, Europos Bendrijos ir tarptautinę prekių ženklų ir dizaino registracijos praktiką, dalyvauja apibendrinant VPB Apeliacinio skyriaus ir teismų praktiką;

- rengia ir analizuoja oficialią informaciją, statistinius duomenis, nustatyta tvarka juos teikia Skyriaus vedėjui;

- teikia pasiūlymus ir duomenis VPB strateginiam veiklos planui, VPB veiklos ataskaitoms;

- nagrinėja prašymus ir pareiškimus;

- dalyvauja organizuojant VPB renginius, VPB svečių priėmimą;

- bendradarbiauja su kitais VPB struktūriniais padaliniais, su kitų institucijų darbuotojais;

- vertina Poskyrio valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

- rengia ir teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl Poskyrio darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo, komandiruočių, darbo organizavimo bei darbo sąlygų gerinimo, darbuotojų priėmimo ir atleidimo, atostogų suteikimo, pareigybių sąrašo papildymo ar pakeitimo, darbuotojų skatinimo, pareiginės algos priemokų, tarnybinių nuobaudų skyrimo;

- vykdo kitus pavedimus, siekiant įgyvendinti VPB strateginius tikslus