Logo
LT | EN
  Išradimai
duomenų bazė >>>
  Topografijos
duomenų bazė >>>
  Dizainas
duomenų bazė >>>
  Prekių ženklai
duomenų bazė >>>
Counter
Iš viso apsilankė : 13347072
Šiandien apsilankė : 998
Dabar naršo : 34
 ...  > Darbuotojų funkcijos > PARAIŠKŲ PRIĖMIMO IR DOKUMENTŲ VALDYMO SKYRIUS

Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai yra:

- dalyvauti įgyvendinant Lietuvos valstybės strategiją išradimų patentavimo, topografijų, prekių ženklų ir dizaino registracijos ir teisinės apsaugos klausimais;

- užtikrinti pramoninės nuosavybės objektų paraiškų ir kitų su pramoninės nuosavybės objektų registravimu susijusių dokumentų priėmimą VPB Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų, tarptautinių sutarčių nustatyta tvarka;

            - užtikrinti tinkamą VPB veiklos dokumentų registravimo, tvarkymo, apskaitos ir kontrolės organizavimą, Vadovybės užduočių vykdymo terminų kontrolę, VPB archyvo tvarkymą ir saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka;

            - įgyvendinti Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymo nuostatas;

            - dalyvauti organizuojant VPB informacinę veiklą.

Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

- priima fizinių ir juridinių asmenų prašymus išduoti išradimų patentus Lietuvos Respublikoje, priima sprendimus dėl patentinių paraiškų padavimo datos, kitų su išradimų teisine apsauga susijusių dokumentų gavimo datos suteikimo ir perduoda paraiškas ir dokumentus Išradimų skyriui bei atlieka kitus veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos patentų įstatyme ir Patentinių paraiškų padavimo, ekspertizės ir patentų išdavimo taisyklėse;

- priima fizinių ir juridinių asmenų prašymus išduoti papildomos apsaugos liudijimą, priima sprendimus dėl paraiškos papildomos apsaugos liudijimui gauti padavimo datos, kitų su šiomis paraiškomis susijusių dokumentų gavimo datos suteikimo ir perduoda paraiškas ir dokumentus Išradimų skyriui bei atlieka kitus veiksmus, numatytus LR Patentų įstatyme ir Papildomos apsaugos liudijimų išdavimo taisyklėse;

- priima fizinių ir juridinių asmenų prašymus registruoti išimtines teises į puslaidininkinių gaminių topografijas Lietuvos Respublikoje, priima sprendimus dėl topografijų paraiškų padavimo datos, kitų su topografijų teisine apsauga susijusių dokumentų gavimo datos suteikimo ir perduoda paraiškas ir dokumentus Išradimų skyriui bei atlieka kitus veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos puslaidininkinių gaminių topografijų teisinės apsaugos įstatyme ir Puslaidininkinių gaminių topografijų registracijos taisyklėse;

- priima fizinių ir juridinių asmenų prašymus dėl Europos patentų išplėtimo į Lietuvos Respubliką, priima sprendimus dėl prašymų ir kitų susijusių dokumentų gavimo datos suteikimo ir perduoda paraiškas ir dokumentus Išradimų skyriui bei atlieka kitus veiksmus, numatytus LR Patentų įstatyme ir Europos patentų galiojimo išplėtimo taisyklėse;

- priima fizinių ir juridinių asmenų prašymus dėl Europos patento galiojimo Lietuvos Respublikoje, priima sprendimus dėl prašymų ir kitų susijusių dokumentų gavimo datos suteikimo ir perduoda paraiškas ir dokumentus Išradimų skyriui bei atlieka kitus veiksmus, numatytus LR Patentų įstatyme ir Europos patentų paraiškų padavimo ir Europos patentų galiojimo Lietuvos Respublikoje tvarkoje;

- priima tarptautines patentines paraiškas, kai VPB yra pasirinktoji (nurodytoji) patentų tarnyba, ir jas perduoda Išradimų skyriui bei atlieka kitus veiksmus, numatytus Patentinės kooperacijos sutartyje, LR Patentų įstatyme ir Patentinių paraiškų padavimo, ekspertizės ir patentų išdavimo taisyklėse;

- priima fizinių ir juridinių asmenų prašymus registruoti išimtines teises į prekių ženklus Lietuvos Respublikoje, priima sprendimus dėl prekių ženklų paraiškų padavimo datos, kitų su prekių ženklų teisine apsauga susijusių dokumentų gavimo datos suteikimo ir perduoda paraiškas ir dokumentus Prekių ženklų ir dizaino skyriui bei atlieka kitus veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatyme ir Prekių ženklų registravimo taisyklėse;

- priima fizinių ir juridinių asmenų prašymus registruoti išimtines teises į dizainą Lietuvos Respublikoje, priima sprendimus dėl dizaino paraiškų padavimo datos, kitų su dizaino teisine apsauga susijusių dokumentų gavimo datos suteikimo ir perduoda paraiškas ir dokumentus Prekių ženklų ir dizaino skyriui bei atlieka kitus veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos dizaino įstatyme ir Dizaino registracijos taisyklėse;

- priima fizinių ir juridinių asmenų apeliacijas dėl atsisakymo išduoti patentą, registruoti topografiją, dizainą ar prekių ženklą bei protestus dėl topografijos, dizaino ir prekių ženklo registravimo pripažinimo negaliojančiais ir perduoda juos Apeliaciniam skyriui bei atlieka kitus veiksmus, numatytus Apeliacijų ir protestų nagrinėjimo taisyklėse;

- priima tarptautines patentines paraiškas, suteikia paraiškos padavimo datą ir jas perduoda Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos Tarptautiniam biurui ir tarptautinės paieškos tarnybai, kai VPB yra gaunančioji patentų tarnyba, Patentinės kooperacijos sutarties, LR Patentų įstatymo ir Patentinių paraiškų padavimo, ekspertizės ir patentų išdavimo taisyklėse nustatytais atvejais ir tvarka;

- priima Europos patentų paraiškas, suteikia paraiškos padavimo datą ir jas perduoda Europos patentų tarnybai Europos patentų konvencijos, LR Patentų įstatymo ir Europos patentų paraiškų padavimo ir Europos patentų galiojimo Lietuvos Respublikoje tvarkoje nustatytais atvejais ir tvarka;

- priima tarptautines prekių ženklų paraiškas ir prašymus dėl vėlesnio teritorinio išplėtimo, suteikia paraiškos ar prašymo padavimo datą ir juos perduoda Prekių ženklų ir dizaino skyriui, kai VPB yra kilmės šalies tarnyba, Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolo, LR Prekių ženklų įstatymo ir Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolo įgyvendinimo tvarkoje nustatytais atvejais ir tvarka;

- priima tarptautines dizaino paraiškas, suteikia paraiškos padavimo datą ir jas perduoda Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos Tarptautiniam biurui Hagos susitarimo dėl pramoninio dizaino tarptautinės registracijos Ženevos akto, LR Dizaino įstatymo ir Dizaino registracijos taisyklėse nustatytais atvejais ir tvarka;

- priima Bendrijos prekių ženklų paraiškas, suteikia paraiškos padavimo datą ir jas perduoda ES Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklai ir dizainas) 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos Reglamento (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo, LR Prekių ženklų įstatymo ir Prekių ženklų registravimo taisyklėse nustatytais atvejais ir tvarka;

- priima Bendrijos dizaino paraiškas, suteikia paraiškos padavimo datą ir jas perduoda ES Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklai ir dizainas) 2001 m. gruodžio 12 d. Tarybos Reglamento (EB) Nr. 6/2002 dėl Bendrijos dizainų, LR Dizaino įstatymo ir Dizaino registracijos taisyklėse nustatytais atvejais ir tvarka;

- dalyvauja administruojant mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą surinkimą Lietuvos Respublikos mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka;

- dalyvauja tvarkant ir saugant Lietuvos Respublikos patentų registrą, Lietuvos Respublikos topografijų registrą, Lietuvos Respublikos prekių ženklų registrą ir Lietuvos Respublikos dizaino registrą (toliau – Registrai) Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymo ir Registrų nuostatų nustatyta tvarka;

- tvarko, apskaito ir saugo įgaliojimų, išduotų pramoninės nuosavybės objektų pareiškėjų ir savininkų atstovams, originalų fondą Direktoriaus įsakymu nustatyta tvarka;

- įteikia arba išsiunčia Išradimų ar Prekių ženklų ir dizaino skyriuose paruoštus patentus, Europos patentų pažymas, topografijų, prekių ženklų ir dizaino liudijimus, patvirtintas patentų, prekių ženklų ir dizaino paraiškų kopijas, patentų, topografijų, prekių ženklų ir dizaino liudijimų dublikatus savininkams ar jų atstovams;

- įteikia arba išsiunčia Išradimų ar Prekių ženklų ir dizaino skyriuose paruoštus išrašus iš Registrų asmenims, registrų nuostatų nustatyta tvarka pateikusiems prašymus;

- tvarko, organizuoja VPB veiklos dokumentų valdymą, kontroliuoja Vadovybės užduočių vykdymo terminus;

- formuoja ir kaupia Skyriaus bylas, sutvarkytas jas perduoda archyvui;

- atlieka VPB archyvo bylų apskaitos tvarkymą ir saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka;

- vykdo VPB informacijos pagal visuomenės paklausimus atstovo funkciją Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

- įgyvendindamas Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure taisykles, vykdo ,,Vieno langelio” asmenų aptarnavimo padalinio funkciją teisės aktų nustatyta tvarka;

- techniškai aptarnauja Leidimo vartoti Lietuvos Respublikos oficialųjį ar tradicinį (trumpąjį) valstybės pavadinimą, herbą, vėliavą ar kitus valstybės heraldikos objektus ar juos mėgdžiojantį žymenį, taip pat garantinius ir prabos ženklus, antspaudus, pasižymėjimo ar apdovanojimo ženklus prekių ženkluose ir dizaine suteikimo komisiją;

- pagal kompetenciją inicijuoja ir rengia teisės aktų projektus, teikia pasiūlymus dėl jų rengimo ir tobulinimo;

- dalyvauja teisės aktų, susijusių su ES direktyvų perkėlimu į nacionalinę teisę, projektų, Lietuvos pozicijos ES institucijose nagrinėjamais klausimais rengimo darbe;

- rengia ir analizuoja oficialią informaciją, statistinius duomenis, teisės aktų nustatyta tvarka juos teikia VPB oficialiajam biuleteniui, metinei ataskaitai, kitiems leidiniams, kompetentingoms institucijoms;

- teikia pasiūlymus ir duomenis VPB strateginiam veiklos planui, VPB veiklos ataskaitoms;

- nagrinėja prašymus ir pareiškimus;

- dalyvauja organizuojant VPB renginius, VPB svečių priėmimą;

- bendradarbiauja su kitų institucijų valstybės tarnautojais, kitais VPB struktūriniais padaliniais;

- bendradarbiauja su teisėsaugos atašė pramoninės nuosavybės teisės klausimais, Lietuvos atstovais ES institucijose ir tarptautinėse organizacijose, ES institucijose ir tarptautinėmis organizacijomis;

- teikia Vadovybei pasiūlymus dėl Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų (toliau – darbuotojai) kvalifikacijos tobulinimo, komandiruočių, darbo organizavimo bei darbo sąlygų gerinimo, darbuotojų priėmimo ir atleidimo, atostogų suteikimo, pareigybių sąrašo papildymo ar pakeitimo, darbuotojų vertinimo ir skatinimo, pareiginės algos ar tarnybinio atlyginimo priemokų, priedų skyrimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo;

- vykdo kitus Vadovybės pavedimus, siekiant įgyvendinti VPB strateginius tikslus.