Logo
LT | EN
  Išradimai
duomenų bazė >>>
  Topografijos
duomenų bazė >>>
  Dizainas
duomenų bazė >>>
  Prekių ženklai
duomenų bazė >>>
Counter
Iš viso apsilankė : 13055209
Šiandien apsilankė : 97
Dabar naršo : 48
 ...  > Darbuotojų funkcijos > INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIUS

Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai yra:

- užtikrinti kompiuterinės ir programinės įrangos priemonėmis VPB veiklos plano įgyvendinimą;

- užtikrinti VPB tvarkomų Lietuvos Respublikos patentų, Lietuvos Respublikos prekių ženklų, Lietuvos Respublikos dizaino, Lietuvos Respublikos puslaidininkinių gaminių topografijų registrų (toliau – Registrai) duomenų perdavimą ir saugą;

- užtikrinti VPB oficialaus biuletenio elektronine forma leidimą;

Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

- organizuoja, vykdo ir koordinuoja kompiuterinės, programinės įrangos, informacinių sistemų, duomenų bazių diegimą, tinklo, operacinių sistemų priežiūrą ir atnaujinimą;

- teisės aktų nustatyta tvarka skelbia ir teikia ES institucijoms ir tarptautinėms organizacijoms VPB tvarkomų Registrų duomenis paskelbti tarptautinėse pramoninės nuosavybės informacijos ir statistikos duomenų bazėse;

- užtikrina teisės aktų nustatyta tvarka Registrų duomenų saugą;

- leidžia VPB oficialų biuletenį elektronine forma;

- tvarko programinės įrangos, licencijų pirminę apskaitą ir atskaitomybę ir už šią veiklą atsiskaito VPB Finansų ir strateginio planavimo skyriui;

- inicijuoja, rengia teisės aktų projektus ir teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo;

- užtikrina su Skyriaus kompetencija susijusių VPB dvišalių sutarčių vykdymą;

- teikia pasiūlymus ir duomenis VPB veiklos planui, VPB veiklos ataskaitoms;

- rengia VPB neperiodinių informacinių leidinių, reprezentacinės, informacinės, proginės medžiagos (įskaitant e-formoje) dizainą, maketuoja juose pateikiamą informaciją;

- bendradarbiauja su kitų institucijų darbuotojais, kitais VPB struktūriniais padaliniais;

-  teikia techninę pagalbą VPB struktūriniams padaliniams;

- bendradarbiauja su teisėsaugos atašė pramoninės nuosavybės teisės klausimais, Lietuvos atstovais ES institucijose ir tarptautinėse organizacijose, su ES institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis;

- formuoja ir kaupia Skyriaus bylas, sutvarkytas jas perduoda archyvui teisės aktų nustatyta tvarka;

- dalyvauja organizuojant VPB svečių priėmimą, VPB renginius;

- rengia ir teikia Vadovybei pasiūlymus dėl Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai) kvalifikacijos tobulinimo, komandiruočių, darbo organizavimo bei darbo sąlygų gerinimo, darbuotojų priėmimo ir atleidimo, atostogų suteikimo, pareigybių sąrašo papildymo ar pakeitimo, darbuotojų vertinimo ir skatinimo, pareiginės algos ar tarnybinio atlyginimo priemokų, priedų skyrimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo;

- vykdo  kitus Vadovybės pavedimus, siekiant įgyvendinti VPB strateginius tikslus