Logo
LT | EN
  Išradimai
duomenų bazė >>>
  Topografijos
duomenų bazė >>>
  Dizainas
duomenų bazė >>>
  Prekių ženklai
duomenų bazė >>>
Counter
Iš viso apsilankė : 13347069
Šiandien apsilankė : 995
Dabar naršo : 32
 ...  > Darbuotojų funkcijos > FINANSŲ IR STRATEGINIO PLANAVIMO SKYRIUS

Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai yra:

- užtikrinti finansinių-ūkinių operacijų teisėtumo, valstybės lėšų naudojimo teisės aktų nustatyta tvarka ir tinkamo dokumentų įforminimo kontrolę;

- užtikrinti VPB vykdomų programų finansavimą pagal patvirtintą sąmatą;

- organizuoti VPB buhalterinę apskaitą pagal teisės aktų ir metodinių dokumentų reikalavimus;

- užtikrinti, kad ataskaitiniai duomenys būtų teisingi ir finansinė atskaitomybė būtų laiku pateikiama Lietuvos Respublikos finansų ministerijai (toliau – Finansų ministerija) bei kitoms kompetentingoms institucijoms;

- užtikrinti VPB veiklos planų, investicijų  projektų bei šių planų ir projektų vykdymo ataskaitų rengimą.

Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

- vykdo finansų kontrolę teisės aktų nustatyta tvarka;

- rengia VPB biudžeto išlaidų sąmatų projektus;

- tvarko visų VPB išlaidų nustatytų limitų apskaitą;

- rengia teisės aktų nustatyta tvarka mokėjimo paraiškas Finansų ministerijai išlaidoms apmokėti bei pinigams gauti pagal patvirtintą sąmatą;

- apskaičiuoja ir išmoka darbuotojams darbo užmokestį bei kitas išmokas;

- apskaičiuoja ir perveda gyventojų pajamų mokesčius ir kitas įmokas į valstybės biudžetą;

- apskaičiuoja ir perveda valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokas Valstybinei socialinio draudimo fondo valdybai (toliau - Sodra);

- pagal pateiktas ataskaitas atlieka mokėjimus Europos patentų organizacijai;

- apskaičiuoja ir apmoka teisės aktų nustatyta tvarka darbuotojų tarnybinių komandiruočių išlaidas;

- apskaito visas VPB pinigines lėšas bankuose ir VPB kasoje, vykdo kasos operacijas;

- tvarko pirminę griežtos atskaitomybės blankų apskaitą, juos saugo ir išduoda;

- atlieka sintetinę ir analitinę materialinių vertybių apskaitą;

- organizuoja ir koordinuoja  inventorizacijos atlikimą teisės aktų nustatyta tvarka;

- apskaito debitorinį ir kreditorinį VPB įsiskolinimą;

- atlieka atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis apskaitą;

- rengia ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia ataskaitas ir duomenis Direktoriui, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Sodrai, Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kitoms kompetentingoms institucijoms;

- rengia VPB biudžeto išlaidų sąmatų įvykdymo atskaitomybę ir patvirtintą teikia kompetentingoms institucijoms;

- koordinuoja ir kontroliuoja VPB valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojų), tvarkančių materialinių vertybių pirminę apskaitą, veiklą;

- tvarko darbuotojų korteles-pažymas;

- rengia pažymas ir kitus dokumentus darbuotojų asmeniniams ir socialiniams klausimams spręsti;

- dalyvauja tvarkant kompiuterizuotą Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemą (VBAMS);

- tvarko ir teikia pasiūlymus dėl kompiuterizuotos finansų apskaitos sistemos „Finansai” tobulinimo bei pritaikymo prie VPB poreikių sistemos priežiūrą vykdantiems asmenims;

- inicijuoja, rengia ir teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų rengimo ir tobulinimo;

- užtikrina atsiskaitymus pagal VPB dvišales sutartis, teikia Direktoriui pasiūlymus ir patarimus buhalterinės apskaitos politikos parinkimo klausimais;

- registruoja teisės aktų nustatyta tvarka VPB sudarytas sutartis ir kontroliuoja finansinių atsiskaitymų pagal šias sutartis vykdymą;

-  rengia pasiūlymus Teisingumo ministerijos strateginiam veiklos planui VPB kompetencijos klausimais, inicijuoja VPB veiklos plano rengimą, teikia VPB veiklos planavimo grupei įvertintus ir su struktūrinių padalinių vadovais suderintus VPB veiklos plano programų projektus;

- rengia VPB vykdomų programų įgyvendinimo ataskaitas ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia kompetentingoms institucijoms;

- rengia investicijų projektus bei teikia informaciją kompetentingoms institucijoms apie valstybės kapitalo investicijų panaudojimą per ataskaitinį laikotarpį;

- teikia pasiūlymus ir duomenis VPB veiklos planui, VPB veiklos ataskaitoms;

- nagrinėja pareiškimus ir prašymus;

- formuoja ir kaupia Skyriaus bylas, pateikia jas sutvarkytas archyvui teisės aktų nustatyta tvarka;

- dalyvauja organizuojant VPB svečių priėmimą ir VPB renginius;

- bendradarbiauja su kitų institucijų valstybės tarnautojais ir darbuotojais, kitais VPB struktūriniais padaliniais;

- bendradarbiauja su teisėsaugos atašė pramoninės nuosavybės teisės klausimais, Lietuvos atstovais ES institucijose ir tarptautinėse organizacijose, su ES institucijoms ir tarptautinėmis organizacijomis;

- rengia ir teikia Direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo, komandiruočių, darbo organizavimo bei darbo sąlygų gerinimo, darbuotojų priėmimo ir atleidimo, atostogų suteikimo, pareigybių sąrašo papildymo ar pakeitimo, darbuotojų vertinimo ir skatinimo, pareiginės algos ar tarnybinio atlyginimo priemokų, priedų skyrimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo;

- vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Direktoriaus pavedimus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.