Logo
LT | EN
  Išradimai
duomenų bazė >>>
  Topografijos
duomenų bazė >>>
  Dizainas
duomenų bazė >>>
  Prekių ženklai
duomenų bazė >>>
Counter
Iš viso apsilankė : 13347073
Šiandien apsilankė : 999
Dabar naršo : 35
 ...  > Darbuotojų funkcijos > BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIUS

Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai yra:

- materialinėmis, techninėmis, organizacinėmis, ūkinėmis priemonėmis užtikrinti VPB veiklos įgyvendinimą, materialinių vertybių tausojimą bei tikslingą, racionalų jų panaudojimą;

- užtikrinti darbuotojų saugos ir sveikatos, darbų saugos teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą ir laikymąsi;

- organizuoti ir dalyvauti įgyvendinant pramoninės nuosavybės informacijos sklaidą;

- teikti informaciją suinteresuotoms institucijoms, visuomenei ir žiniasklaidai apie VPB funkcijas, jų įgyvendinimą;

- organizuoti ir dalyvauti įgyvendinant visuomenės švietimo pramoninės nuosavybės apsaugos klausimais priemones.

Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

- organizuoja VPB materialinės-techninės bazės planavimą, jos tobulinimą ir plėtrą;

- siekiant užtikrinti nepertraukiamą VPB uždavinių ir funkcijų vykdymą, organizuoja ir vykdo viešuosius pirkimus teisės aktų nustatyta tvarka;

-  rengia prekių, paslaugų, darbų įsigijimo, materialinių vertybių naudojimo ir perdavimo sutarčių projektus, organizuoja ir kontroliuoja šių sutarčių vykdymą;

- rengia ir teisės aktų nustatyta tvarka pasirašo prekių, paslaugų, darbų priėmimo-perdavimo aktus;

- kontroliuoja techninių priemonių, išskyrus kompiuterinės technikos, funkcionavimą, organizuoja visų techninių priemonių priežiūrą;

- organizuoja tarnybinio transporto naudojimą ir techninį aptarnavimą, kontroliuoja transporto  ir degalų naudojimą teisės aktų nustatyta tvarka;

- užtikrina tarnybinių patalpų, inžinerinių tinklų ir ilgalaikio turto tinkamą eksploatavimą, organizuoja remonto ir techninės priežiūros darbų vykdymą;

- organizuoja ir užtikrina tarnybinių patalpų tinkamą apsaugą, tvarką ir švarą;

- tvarko pirminę materialinių vertybių, išskyrus programinės įrangos licencijų, piniginių lėšų kasoje ir griežtos atskaitomybės blankų, apskaitą ir atskaitomybę, užtikrina jų apsaugą, išdavimą, racionalų, ekonomišką ir efektyvų naudojimą;

- tvarko VPB antspaudų ir spaudų apskaitą;

- užtikrina darbuotojų saugos ir sveikatos, darbų saugos (saugumo technikos, priešgaisrinės priežiūros ir pan.) teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą ir laikymąsi;

- materialinėmis, techninėmis, organizacinėmis, ūkinėmis priemonėmis užtikrina VPB svečių priėmimų, seminarų, konferencijų ir kitų renginių aprūpinimą;

- sandėliuoja materialines vertybes ir kitas priemones, naudojamas VPB veikloje;

- inicijuoja VPB turto pripažinimą nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, organizuoja turto nurašymą, aukcionus, likvidavimą teisės aktų nustatyta tvarka;

- teikia pasiūlymus ir duomenis VPB strateginiam veiklos planui;

- rengia, vykdo ir tobulina VPB pramoninės nuosavybės informacijos sklaidos priemones, koordinuoja Lietuvos technikos bibliotekos informacinių ir kitų paslaugų pramoninės nuosavybės apsaugos klausimais teikimą;

- koordinuoja ir užtikrina Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos pramoninės nuosavybės informacijos standartų taikymą tvarkant Lietuvos Respublikos patentų, Lietuvos Respublikos topografijų, Lietuvos Respublikos dizaino, Lietuvos Respublikos prekių ženklų registrus;

- organizuoja išradimų aprašymų bei pramoninės nuosavybės informacijos duomenų VPB oficialiame biuletenyje, tinklalapyje, metinėje ataskaitoje ir kituose leidiniuose skelbimą;

- analizuoja oficialią informaciją, statistinius duomenis, nustatyta tvarka juos teikia kompetentingoms institucijoms, metinėje veiklos ataskaitoje ir kituose oficialiuose pramoninės nuosavybės informacijos leidiniuose;

- keičiasi pramoninės nuosavybės informacija bei oficialiais leidiniais su užsienio valstybių pramoninės nuosavybės tarnybomis ir tarptautinėmis organizacijomis;

- vykdo VPB tvarkomų valstybės registrų kūrimo ir plėtros koordinavimą;

- rengia, organizuoja ir koordinuoja VPB visuomenės švietimo pramoninės nuosavybės apsaugos  klausimais priemonių vykdymą, teikia siūlymus dėl šių priemonių tobulinimo;

- organizuoja VPB svečių priėmimą, VPB renginius;

- vykdo VPB atstovo spaudai funkcijas, bendradarbiauja su visomis žiniasklaidos priemonėmis, kitomis valstybės institucijomis, VPB struktūriniais padaliniais;

- rengia, sistemina ir platina informaciją suinteresuotoms institucijoms, visuomenei ir žiniasklaidai apie VPB funkcijas ir jų įgyvendinimą;

- koordinuoja VPB tinklalapio turinio tvarkymą, organizuoja aktualios informacijos visuomenei pateikimą lietuvių ir anglų kalbomis;

- inicijuoja, rengia ir teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų rengimo ir tobulinimo;

- nagrinėja prašymus ir pareiškimus;

- formuoja ir kaupia Skyriaus bylas, sutvarkytas jas teisės aktų nustatyta tvarka perduoda archyvui;

- bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos, užsienio šalių, ES institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis, VPB struktūriniais padaliniais, vykdo efektyvią VPB vidinę komunikaciją;

- teikia VPB direktoriui ir direktoriaus pavaduotojui pasiūlymus dėl darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo, komandiruočių, darbo organizavimo bei darbo sąlygų gerinimo, darbuotojų priėmimo ir atleidimo, atostogų suteikimo, pareigybių sąrašo papildymo ar pakeitimo, darbuotojų vertinimo ir skatinimo, pareiginės algos ar tarnybinio atlyginimo priemokų, priedų skyrimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo;

- vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio VPB direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo pavedimus, siekiant įgyvendinti VPB strateginius tikslus.