Logo
LT | EN
  Išradimai
duomenų bazė >>>
  Topografijos
duomenų bazė >>>
  Dizainas
duomenų bazė >>>
  Prekių ženklai
duomenų bazė >>>
Counter
Iš viso apsilankė : 13347070
Šiandien apsilankė : 996
Dabar naršo : 32
 ...  > Darbuotojų funkcijos > APELIACINIS SKYRIUS

Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai yra:

- įgyvendinti Lietuvos valstybės strategiją pramoninės nuosavybės objektų teisinės apsaugos klausimais;

- įgyvendinant Lietuvos Respublikos patentų, Lietuvos Respublikos puslaidininkinių gaminių topografijų teisinės apsaugos, Lietuvos Respublikos prekių ženklų bei Lietuvos Respublikos dizaino įstatymų, ES reglamentų, tarptautinių sutarčių pramoninės nuosavybės teisinės apsaugos klausimais, kurias yra pasirašiusi ir ratifikavusi Lietuvos Respublika, nuostatas, nagrinėti apeliacijas ir protestus dėl pramoninės nuosavybės objektų registravimo (toliau – apeliacijos ir protestai);

- dalyvauti organizuojant VPB informacinę veiklą.

Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

- nagrinėja apeliacijas ir protestus bei priima nutarimus ir sprendimus teisės aktų nustatyta tvarka;

- teikia sprendimus skelbimui VPB oficialiame biuletenyje;

- teikia teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos patentų, Lietuvos Respublikos topografijų, Lietuvos Respublikos prekių ženklų, Lietuvos Respublikos dizaino registrų tvarkytojams (toliau – registrų tvarkytojai) pranešimus apie Skyriaus priimtus nutarimus ir sprendimus dėl apeliacijų ir protestų;

- rengia, tvarko apeliacijų ir protestų medžiagą ir bylas bei susirašinėja su šalimis (jų atstovais);

- atstovauja teisės aktų nustatyta tvarka VPB interesus teismuose VPB Teisės ir tarptautinių reikalų skyriaus perduotose bylose;

- informuoja registrų tvarkytojus apie įsiteisėjusius teismų sprendimus dėl pramoninės nuosavybės objektų registracijų;

- tvarko ir saugo kompiuterinę informacinę sistemą ,,Apeliacijos ir protestai", kurioje kaupia duomenis apie apeliacijas ir protestus bei juos apskaito;

- inicijuoja, rengia ir teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų rengimo ir tobulinimo;

- dalyvauja teisės aktų, susijusių su ES direktyvų perkėlimu į nacionalinę teisę, projektų, Lietuvos pozicijos ES institucijose nagrinėjamais klausimais rengimo darbe;

- analizuoja ir apibendrina Skyriaus praktiką;

- inicijuoja ir dalyvauja apibendrinant nacionalinę, Europos Bendrijos ir tarptautinę praktiką pramoninės nuosavybės objektų registravimo klausimais, teismų praktiką;

- analizuoja ir rengia oficialią informaciją, statistinius duomenis, nustatyta tvarka juos teikia metinei ataskaitai, kitiems leidiniams, kompetentingoms institucijoms;

- teikia pasiūlymus ir duomenis VPB strateginiam veiklos planui, VPB veiklos ataskaitoms;

- nagrinėja prašymus ir pareiškimus;

- formuoja ir kaupia Skyriaus bylas, sutvarkytas jas perduoda teisės aktų nustatyta tvarka archyvui;

- organizuoja VPB svečių priėmimą, dalyvauja organizuojant VPB renginius;

- bendradarbiauja su kitų institucijų valstybės tarnautojais, kitais VPB struktūriniais padaliniais;

- bendradarbiauja su teisėsaugos atašė pramoninės nuosavybės teisės klausimais, Lietuvos atstovais ES institucijose ir tarptautinėse organizacijose, su ES institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis;

- rengia ir teikia Vadovybei pasiūlymus dėl Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų (toliau – darbuotojai) kvalifikacijos tobulinimo, komandiruočių, darbo organizavimo bei darbo sąlygų gerinimo, darbuotojų priėmimo ir atleidimo, atostogų suteikimo, pareigybių sąrašo papildymo ar pakeitimo, darbuotojų vertinimo ir skatinimo, pareiginės algos ar tarnybinio atlyginimo priemokų, priedų skyrimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo;

- vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Direktoriaus pavedimus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.