Logo
LT | EN
  Išradimai
duomenų bazė >>>
  Topografijos
duomenų bazė >>>
  Dizainas
duomenų bazė >>>
  Prekių ženklai
duomenų bazė >>>
Counter
Iš viso apsilankė : 13347043
Šiandien apsilankė : 969
Dabar naršo : 42
 ...  > Darbuotojų funkcijos > IŠRADIMŲ SKYRIUS > Ekspertas

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

- siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos patentų įstatymo, Europos patentų konvencijos nuostatas atlieka ekspertizę, priima sprendimus dėl išradimų patentų išdavimo, Europos patentų įsigaliojimo Lietuvos Respublikoje, kitus sprendimus ir atlieka kitus veiksmus, numatytus Patentinių paraiškų padavimo, ekspertizės ir patentų išdavimo, Europos patentų galiojimo išplėtimo taisyklėse ir Europos patentų paraiškų padavimo ir Europos patentų galiojimo Lietuvos Respublikoje tvarkoje;

- dalyvauja tvarkant ir saugant Lietuvos Respublikos patentų registrą (toliau – Registras) teisės aktų nustatyta tvarka;

- rengia skelbimui patentines paraiškas ir duomenis apie išduotus patentus, Lietuvos Respublikoje įsigaliojusius ir neįsigaliojusius Europos patentus;

- rengia patentų aprašymų medžiagą panaudojant patentų registro duomenis ir paraiškos dokumentus ir teikia registro tvarkytojui;

- rengia oficialią informaciją, statistinius duomenis, nustatyta tvarka juos teikia Skyriaus vedėjui;

- teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų rengimo ir tobulinimo, dalyvauja juos rengiant;

- dalyvauja VPB Apeliacinio skyriaus, nagrinėjančio apeliacijas, posėdžiuose;

- dalyvauja organizuojant VPB renginius, VPB svečių priėmimą;

- bendradarbiauja su kitais VPB struktūriniais padaliniais, kitų įstaigų darbuotojais;

- vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus siekiant įgyvendinti VPB strateginius tikslus.

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

- turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį pramoninės nuosavybės apsaugos srityje;

- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, tarptautines sutartis ir Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius išradimų teisinę apsaugą, valstybės registrų tvarkymą, duomenų apsaugą, dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles;

- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, valstybės registrų tvarkymą;

- gebėti taikyti teisės aktų nuostatas praktikoje;

- gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

- mokėti dirbti kompiuteriu (teksto redaktoriumi, pristatymų kūrimo programa, internetu, elektroniniu paštu);

- mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.