Logo
LT | EN
  Išradimai
duomenų bazė >>>
  Topografijos
duomenų bazė >>>
  Dizainas
duomenų bazė >>>
  Prekių ženklai
duomenų bazė >>>
Counter
Iš viso apsilankė : 13040535
Šiandien apsilankė : 1562
Dabar naršo : 27
 ...  > Darbuotojų funkcijos > IŠRADIMŲ SKYRIUS > Ekspertas

Vida Šalnienė, ekspertė

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

- įgyvendinant Lietuvos Respublikos patentų įstatymą atlieka patentinių paraiškų ekspertizes, priima sprendimus dėl patentų išdavimo, atlieka kitus veiksmus, numatytus VPB direktoriaus įsakymu tvirtinamose Patentinių paraiškų padavimo, ekspertizės ir patentų išdavimo taisyklėse;

- įgyvendinant Europos patentų konvenciją priima sprendimus dėl Europos patentų įsigaliojimo Lietuvos Respublikoje atlieka kitus veiksmus, numatytus VPB direktoriaus įsakymu tvirtinamose Europos patentų galiojimo išplėtimo taisyklėse ir Europos patentų paraiškų padavimo ir Europos patentų galiojimo Lietuvos Respublikoje tvarkoje;

- įgyvendinant ES reglamentus dėl papildomos apsaugos liudijimų medicinos produktams sukūrimo ir dėl papildomos apsaugos liudijimų augalų apsaugos produktams sukūrimo atlieka paraiškų papildomos apsaugos liudijimams gauti ekspertizes, priima sprendimus dėl papildomos apsaugos liudijimų išdavimo ir atlieka kitus veiksmus, numatytus VPB direktoriaus įsakymu tvirtinamose Papildomos apsaugos liudijimų išdavimo taisyklėse;

- dalyvauja tvarkant ir saugant Lietuvos Respublikos patentų registrą teisės aktų nustatyta tvarka;

- rengia skelbimui patentines paraiškas ir duomenis apie išduotus patentus, išduotus ir neišduotus papildomos apsaugos liudijimus, Lietuvos Respublikoje įsigaliojusius Europos patentus;

- rengia patentų aprašymų medžiagą panaudojant patentų registro duomenis ir paraiškos dokumentus ir teikia registro tvarkytojui;

- teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų rengimo ir tobulinimo, dalyvauja juos rengiant;

- dalyvauja VPB Apeliacinio skyriaus, nagrinėjančio apeliacijas, posėdžiuose;

- teikia Skyriaus vedėjui pagal kompetenciją pasiūlymus ir duomenis, rengiant VPB veiklos planą, VPB veiklos ataskaitas;

- nagrinėja prašymus ir pareiškimus;

- dalyvauja organizuojant VPB renginius, VPB svečių priėmimą;

- bendradarbiauja su kitais VPB struktūriniais padaliniais, kitų institucijų darbuotojais;

- vykdo Skyriaus vedėjo funkcijas jam nesant (atostogos, komandiruotė, liga);

- vykdo kitus VPB direktoriaus, VPB direktoriaus pavaduotojo, Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant įgyvendinti VPB strateginius tikslus.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities ar fizinių mokslų studijų srities chemijos ar biochemijos krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

- turėti ne mažesnę kaip 1 metų patirtį pramoninės nuosavybės apsaugos srityje;

- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, tarptautines sutartis ir ES teisės aktus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius išradimų teisinę apsaugą, valstybės registrų tvarkymą, duomenų apsaugą, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles;

- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, teisės aktų rengimo taisyklėmis;

- gebėti taikyti teisės aktų nuostatas praktikoje;

- turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius;

- gebėti valdyti, kaupti, apibendrinti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas;

- mokėti dirbti kompiuteriu (teksto redaktoriumi, pristatymų kūrimo programa, internetu, elektroniniu paštu).

- mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.