Logo
LT | EN
  Išradimai
duomenų bazė >>>
  Topografijos
duomenų bazė >>>
  Dizainas
duomenų bazė >>>
  Prekių ženklai
duomenų bazė >>>
Counter
Iš viso apsilankė : 13347046
Šiandien apsilankė : 972
Dabar naršo : 43
 ...  > Darbuotojų funkcijos > IŠRADIMŲ SKYRIUS > Registro tvarkytojas

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

- priima sprendimus dėl išradimų patentų, topografijų ir papildomos apsaugos liudijimų galiojimo pratęsimo ir panaikinimo, užtikrina Registrų duomenų teikimą teisės aktų nustatyta tvarka ir šių duomenų teisingumą, priima kitus sprendimus ir atlieka kitus veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos patentų įstatyme, Lietuvos Respublikos puslaidininkinių gaminių topografijų teisinės apsaugos įstatyme, Valstybinio patentų biuro (toliau – VPB) direktoriaus įsakymu tvirtinamose Patentinių paraiškų padavimo, ekspertizės ir patentų išdavimo, Papildomos apsaugos liudijimų išdavimo taisyklėse;

- registruoja Lietuvos Respublikoje įsigaliojusių Europos patentų licencines sutartis bei sutartis dėl nuosavybės teisių į šiuos objektus perleidimo, priima sprendimus dėl Europos patentų galiojimo Lietuvos Respublikoje panaikinimo, užtikrina Lietuvos Respublikoje įsigaliojusių Europos patentų duomenų bazės duomenų teikimą teisės aktų nustatyta tvarka ir šių duomenų teisingumą, priima kitus sprendimus ir atlieka kitus veiksmus, numatytus VPB direktoriaus įsakymu tvirtinamose Europos patentų galiojimo išplėtimo taisyklėse, Europos patentų paraiškų padavimo ir Europos patentų galiojimo Lietuvos Respublikoje tvarkoje;

- rengia ir nustatyta tvarka perduoda VPB Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyriui patentus, puslaidininkinių gaminių topografijų (toliau– topografijos) registravimo liudijimus ir kitus dokumentus;

- rengia patentų aprašymus ir teikia juos VPB Informacinių technologijų skyriui;

- formuoja ir tvarko Skyriaus bylas, teisės aktų nustatyta tvarka perduoda archyvui;

- rengia oficialią informaciją, statistinius duomenis ir teikia juos Skyriaus vedėjui;

- rengia ir formuoja Registrų ir Lietuvos Respublikoje įsigaliojusių Europos patentų duomenų bazės duomenis VPB Oficialiam biuleteniui ir nustatyta tvarka teikia šiuos duomenis Skyriaus vedėjui;

- dalyvauja organizuojant VPB renginius, VPB svečių priėmimą;

- bendradarbiauja su kitais VPB struktūriniais padaliniais, kitų įstaigų darbuotojais;

- vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

- turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą fizinių, socialinių ar technologijos mokslų studijų srityse;

- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, tarptautines sutartis ir Europos Sąjungos (toliau vadinama – ES) teisės aktus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius išradimų ir puslaidininkinių gaminių topografijų teisinę apsaugą, valstybės registrų ir archyvų tvarkymą, duomenų apsaugą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

- gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

- mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;

- mokėti anglų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu.