Logo
LT | EN
  Išradimai
duomenų bazė >>>
  Topografijos
duomenų bazė >>>
  Dizainas
duomenų bazė >>>
  Prekių ženklai
duomenų bazė >>>
Counter
Iš viso apsilankė : 13206958
Šiandien apsilankė : 1059
Dabar naršo : 31
 ...  > Darbuotojų funkcijos > EKSERTIZIŲ POSKYRIS > Ekspertas

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

- siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos prekių ženklų bei Lietuvos Respublikos dizaino įstatymų, ES reglamentų dėl Bendrijos prekių ženklo, dėl Bendrijos dizaino, Paryžiaus konvencijos dėl pramoninės nuosavybės apsaugos, Hagos susitarimo dėl pramoninio dizaino tarptautinės registracijos Ženevos akto nuostatas, atlieka prekių ženklų ir dizaino paraiškų, prekių ženklų ir dizaino ekspertizes, priima sprendimus dėl prekių ženklų ir dizaino įregistravimo, atlieka pramoninio dizaino tarptautinių registracijų ekspertizes ir priima sprendimus dėl jų teisinės apsaugos suteikimo Lietuvos Respublikoje  teisės aktų nustatyta tvarka;

- tikrina prekių/paslaugų sąrašo atitikimą galiojančiai Nicos klasifikacijos redakcijai, gaminio atitikimą galiojančiai Lokarno klasifikacijos redakcijai;

- apibendrina teikiamus pasiūlymus dėl tarptautinės prekių ir paslaugų ženklų klasifikacijos (Nicos klasifikacijos) tobulinimo;

- dalyvauja tvarkant ir saugant Lietuvos Respublikos prekių ženklų registrą, Lietuvos Respublikos dizaino registrą teisės aktų nustatyta tvarka;

- teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų rengimo ir tobulinimo, Nicos klasifikacijos ir Lokarno klasifikacijos tobulinimo;

- dalyvauja Valstybinio patentų biuro (toliau – VPB) Apeliacinio skyriaus, nagrinėjančio apeliacijas ir protestus, posėdžiuose;

- atlieka paieškas nacionalinėje prekių ženklų duomenų bazėje, formuoja bei perduoda paieškų ataskaitas Skyriaus vedėjo pavaduotojui;

- nagrinėja prašymus ir pareiškimus;

- rengia oficialią informaciją, statistinius duomenis, nustatyta tvarka juos teikia Poskyrio vedėjui;

- analizuoja ir apibendrina nacionalinę, Europos Bendrijos ir tarptautinę prekių ženklų ir dizaino registracijos praktiką, dalyvauja apibendrinant VPB Apeliacinio skyriaus ir teismų praktiką;

- dalyvauja organizuojant VPB renginius, VPB svečių priėmimą;

- bendradarbiauja su kitais VPB struktūriniais padaliniais, kitų įstaigų darbuotojais;

- vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant įgyvendinti VPB strateginius tikslus.

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

- turėti ne mažesnę kaip 1 metų patirtį pramoninės nuosavybės apsaugos srityje;

- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, tarptautines sutartis ir Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius prekių ženklų ir dizaino teisinę apsaugą, duomenų apsaugą, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles;

- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, valstybės registrų tvarkymą;

- gebėti taikyti teisės aktų nuostatas praktikoje;

- gebėti valdyti, kaupti, apibendrinti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas;

- mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: tekstų redaktoriumi, pristatymų kūrimo programa, internetu, elektroniniu paštu;

- mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.