Logo
LT | EN
  Išradimai
duomenų bazė >>>
  Topografijos
duomenų bazė >>>
  Dizainas
duomenų bazė >>>
  Prekių ženklai
duomenų bazė >>>
Counter
Iš viso apsilankė : 13347038
Šiandien apsilankė : 964
Dabar naršo : 40
 ...  > Darbuotojų funkcijos > EKSERTIZIŲ POSKYRIS > Ekspertas

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

- siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos prekių ženklų, Paryžiaus konvencijos dėl pramoninės nuosavybės apsaugos, Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolo (toliau – Madrido Protokolas) nuostatas prekių ženklų srityje, atlieka tarptautinių ženklų registracijų ekspertizes ir priima sprendimus dėl jų teisinės apsaugos suteikimo Lietuvos Respublikoje, priima sprendimus dėl tarptautinių ženklų paraiškų ir kitus sprendimus tarptautinių sutarčių bei teisės aktų nustatyta tvarka;

- tikrina prekių  / paslaugų sąrašo atitikimą galiojančiai Nicos klasifikacijos redakcijai;

- dalyvauja tvarkant ir saugant Lietuvos Respublikos prekių ženklų registrą teisės aktų nustatyta tvarka;

- teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų rengimo ir tobulinimo, Nicos klasifikacijos tobulinimo;

- dalyvauja Valstybinio patentų biuro (toliau – VPB) Apeliacinio skyriaus, nagrinėjančio apeliacijas ir protestus, posėdžiuose;

- atlieka paieškas nacionalinėje prekių ženklų duomenų bazėje, formuoja bei perduoda paieškų ataskaitas Skyriaus vedėjo pavaduotojui;

- rengia oficialią informaciją, statistinius duomenis, nustatyta tvarka juos teikia Poskyrio vedėjui;

- analizuoja nacionalinę, tarptautinę ir Europos Bendrijos prekių ženklų registracijos praktiką, dalyvauja ją apibendrinant, dalyvauja apibendrinant VPB Apeliacinio skyriaus ir teismų praktiką;

- dalyvauja organizuojant VPB renginius, VPB svečių priėmimą;

- bendradarbiauja su kitais VPB struktūriniais padaliniais, kitų įstaigų darbuotojais;

- Vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant įgyvendinti VPB strateginius tikslus.

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

- turėti ne mažesnę kaip 1 metų patirtį pramoninės nuosavybės apsaugos srityje;

- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, tarptautines sutartis ir Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius prekių ženklų teisinę apsaugą, duomenų apsaugą, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles;

- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, valstybės registrų tvarkymą;

- gebėti taikyti teisės aktų nuostatas praktikoje;

- gebėti valdyti, kaupti, apibendrinti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas;

- mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: tekstų redaktoriumi, pristatymų kūrimo programa, internetu, elektroniniu paštu;

- mokėti anglų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu.