Logo
LT | EN
  Išradimai
duomenų bazė >>>
  Topografijos
duomenų bazė >>>
  Dizainas
duomenų bazė >>>
  Prekių ženklai
duomenų bazė >>>
Counter
Iš viso apsilankė : 13347042
Šiandien apsilankė : 968
Dabar naršo : 42
 ...  > Darbuotojų funkcijos > REGISTRŲ ADMINISTRAVIMO POSKYRIS > Poskyrio vedėjas

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

- siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos prekių ženklų bei Lietuvos Respublikos dizaino įstatymų, ES reglamentų dėl Bendrijos prekių ženklo, dėl Bendrijos dizaino, Paryžiaus konvencijos dėl pramoninės nuosavybės apsaugos, Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolo (toliau – Madrido Protokolas), Hagos susitarimo dėl pramoninio dizaino tarptautinės registracijos Ženevos akto nuostatas, tvarko ir saugo Registrus teisės aktų nustatyta tvarka.

- priima sprendimus dėl Registrų duomenų pakeitimų, teisių į įregistruotą ženklą ar dizainą perdavimo, licencijos suteikimo įrašymo į Registrus, dizaino registracijos galiojimo pratęsimo ir kitų veiksmų, susijusių su Registro duomenimis, teisės aktų nustatyta tvarka;

- rengia pranešimus Tarptautiniam biurui dėl tarptautinių ženklų registracijų, pramoninio dizaino tarptautinių registracijų teisės aktų nustatyta tvarka;

- koordinuoja Registrų duomenų skelbimą Valstybinio patentų biuro (toliau – VPB) oficialiame biuletenyje;

- klasifikuoja vaizdinius prekių ženklų elementus pagal Vienos klasifikaciją;

- papildo prekių ženklų ir dizaino duomenų bazes VPB tinklalapyje;

- teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų rengimo ir tobulinimo, dalyvauja juos rengiant;

- dalyvauja apibendrinant VPB Apeliacinio skyriaus ir teismų praktiką;

- rengia oficialią informaciją, statistinius duomenis, nustatyta tvarka juos teikia Poskyrio vedėjui;

- nagrinėja prašymus ir pareiškimus;

- dalyvauja organizuojant VPB renginius, VPB svečių priėmimą;

- bendradarbiauja su kitais VPB struktūriniais padaliniais, kitų įstaigų darbuotojais;

- vykdo Poskyrio vedėjo funkcijas jam nesant (atostogos, komandiruotė, liga ir pan.);

- vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant įgyvendinti VPB strateginius tikslus.

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

- turėti ne mažesnę kaip 1 metų patirtį pramoninės nuosavybės apsaugos srityje;

- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, tarptautines sutartis ir Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius prekių ženklų teisinę apsaugą, duomenų apsaugą, dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles;

- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, valstybės registrų tvarkymą;

- gebėti taikyti teisės aktų nuostatas praktikoje;

- gebėti valdyti, kaupti, apibendrinti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas;

- mokėti dirbti kompiuteriu: tekstų redaktoriumi, internetu, elektroninių paštu;

- mokėti anglų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu.