Logo
LT | EN
  Išradimai
duomenų bazė >>>
  Topografijos
duomenų bazė >>>
  Dizainas
duomenų bazė >>>
  Prekių ženklai
duomenų bazė >>>
Counter
Iš viso apsilankė : 13055212
Šiandien apsilankė : 100
Dabar naršo : 49
 ...  > Darbuotojų funkcijos > REGISTRŲ ADMINISTRAVIMO POSKYRIS > Prekių ženklų ir dizaino skyriaus Registrų administravimo poskyrio dokumentų tvarkytoja Nijolė Meilūnaitė

Prekių ženklų ir dizaino skyriaus Registrų administravimo poskyrio dokumentų tvarkytoja Nijolė Meilūnaitė


Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

- tvarko Skyriaus gaunamus ir iš jo išeinančius dokumentus, susijusius su tarptautinių prekių ženklų registracijomis;

- parengia tarptautinių prekių ženklų registracijų bylų dokumentų kopijas tvirtinimui;

- formuoja, kaupia ir saugo tarptautinių prekių ženklų registracijų bylas;

- skenuoja vaizdinius prekių ženklus ir dizainus;

- parengia nebegaliojančias Skyriaus tarptautinių prekių ženklų registracijų bylas nuolatiniam saugojimui ir perduoda jas VPB archyvui teisės aktų nustatyta tvarka;

- pagal kompetenciją rengia dokumentų projektus,

- bendradarbiauja su kitais VPB struktūriniais padaliniais;

- vykdo Poskyrio dokumentų tvarkytojo, atsakingo už prekių ženklų ir dizaino liudijimų formavimą, funkcijas jam nesant darbe;

- vykdo  Poskyrio dokumentų tvarkytojo, atsakingo už  Skyriaus gaunamų ir siunčiamų dokumentų  tvarkymą, funkcijas jam nesant darbe;

- vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

- turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;

- išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles bei teisės aktus, reglamentuojančius archyvo tvarkymą;

- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pramoninės nuosavybės apsaugą;

            - mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

- mokėti dirbti kompiuteriu Ms Office programiniu paketu.