Logo
LT | EN
  Išradimai
duomenų bazė >>>
  Topografijos
duomenų bazė >>>
  Dizainas
duomenų bazė >>>
  Prekių ženklai
duomenų bazė >>>
Counter
Iš viso apsilankė : 13347047
Šiandien apsilankė : 973
Dabar naršo : 44
 ...  > Darbuotojų funkcijos > REGISTRŲ ADMINISTRAVIMO POSKYRIS > Vyresnysis specialistas

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

- siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos prekių ženklų bei Lietuvos Respublikos dizaino įstatymų, ES reglamentų dėl Bendrijos prekių ženklo, dėl Bendrijos dizaino, Paryžiaus konvencijos dėl pramoninės nuosavybės apsaugos nuostatas,  tvarko ir saugo Registrus teisės aktų nustatyta tvarka;

- priima sprendimus dėl pakeitimų, teisių į ženklą ar dizainą perdavimo, licencijos suteikimo įrašymo į Registrus, dėl prekių ženklo ar dizaino registracijos galiojimo pratęsimo teisės aktų nustatyta tvarka;

-teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų rengimo ir tobulinimo;

- rengia išimtines teises į prekių ženklus ir dizainą Lietuvos Respublikoje patvirtinančius dokumentus bei tvarko jų apskaitą;

- papildo prekių ženklų ir dizaino duomenų bazes Valstybinio patentų biuro tinklalapyje;

- atlieka paieškas nacionalinėje prekių ženklų duomenų bazėje, formuoja bei perduoda paieškų ataskaitas Poskyrio vedėjui;

- rengia oficialią informaciją, statistinius duomenis, nustatyta tvarka juos teikia Poskyrio vedėjui;

-  nagrinėja prašymus ir pareiškimus;

- dalyvauja organizuojant VPB renginius, VPB svečių priėmimą;

- bendradarbiauja su kitais VPB struktūriniais padaliniais, kitų įstaigų darbuotojais;

- vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

 

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

- turėti aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą fizinių, socialinių ar technologijos mokslų studijų srityse;

- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, tarptautines sutartis ir Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius prekių ženklų teisinę apsaugą, duomenų apsaugą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, valstybės registrų tvarkymą;

- gebėti valdyti, kaupti, apibendrinti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas;

- mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu.