Logo
LT | EN
  Išradimai
duomenų bazė >>>
  Topografijos
duomenų bazė >>>
  Dizainas
duomenų bazė >>>
  Prekių ženklai
duomenų bazė >>>
Counter
Iš viso apsilankė : 13040538
Šiandien apsilankė : 1565
Dabar naršo : 28
 ...  > Darbuotojų funkcijos > REGISTRŲ ADMINISTRAVIMO POSKYRIS > Prekių ženklų ir dizaino skyriaus Registrų administravimo poskyrio dokumentų tvarkytoja Gelena Bigon

Prekių ženklų ir dizaino skyriaus Registrų administravimo poskyrio dokumentų tvarkytoja Gelena Bigon

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

            - priima iš Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyriaus perduodamas Skyriui prekių ženklų ir dizaino paraiškas ir dokumentus, susijusius su prekių ženklų ir dizaino registravimu;

- tvarko Skyriaus gaunamus ir iš jo išeinančius dokumentus, susijusius su prekių ženklų ir dizaino registravimu, Lietuvos Respublikos prekių ženklų registro ir Lietuvos Respublikos dizaino registro tvarkymu;

- teisės aktų nustatyta tvarka išduoda prekių ženklų ir dizaino bylas darbui;

- parengia prekių ženklų ir dizaino bylų dokumentų kopijas tvirtinimui;

- užtikrina prekių ženklų ir dizaino bylų apskaitą ir saugojimą;

- parengia nebegaliojančias Skyriaus prekių ženklų ir dizaino bylas nuolatiniam saugojimui ir perduoda jas VPB archyvui teisės aktų nustatyta tvarka;

- bendradarbiauja su kitais VPB struktūriniais padaliniais;

- vykdo Poskyrio dokumentų tvarkytojo, atsakingo už tarptautinių ženklų registracijų bylų formavimą ir tvarkymą, funkcijas jam nesant darbe;

- vykdo Poskyrio dokumentų tvarkytojo, atsakingo už prekių ženklų ir dizaino liudijimų formavimą, funkcijas jam nesant darbe;

- vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

- turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;

- išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles bei teisės aktus, reglamentuojančius archyvo tvarkymą;

- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pramoninės nuosavybės apsaugą;

- mokėti dirbti kompiuteriu Ms Office programiniu paketu.