LT | EN
 Logo   VPB
  Išradimai
duomenų bazė >>>
  Topografijos
duomenų bazė >>>
  Dizainas
duomenų bazė >>>
  Prekių ženklai
duomenų bazė >>>
 Į pradžią  | Veiklos sritys | Administracinė informacija | Struktūra ir kontaktai | Klausimai (DUK) | PRITAIKYTA NEĮGALIESIEMS
   Spausdinti
 
   
Counter
Iš viso apsilankė : 11285554
Šiandien apsilankė : 584
Dabar naršo : 45
 ...  > Darbuotojų funkcijos > PARAIŠKŲ PRIĖMIMO IR DOKUMENTŲ VALDYMO SKYRIUS > Vyresnysis specialistas

Darbuotojas vykdo šias funkcijas:

- dalyvauja atliekant išradimų, puslaidininkinių gaminių topografijų, prekių ženklų ir dizaino paraiškų dokumentų formalias ekspertizes Patentinių paraiškų padavimo, ekspertizės ir patentų išdavimo, Europos patentų galiojimo išplėtimo, Papildomos apsaugos liudijimų išdavimo, Puslaidininkinių gaminių topografijų, Prekių ženklų, Dizaino registracijos taisyklių ir Madrido sutarties dėl tarptautinių ženklų registracijos protokolo įgyvendinimo tvarkos nustatyta tvarka;

- parengia sprendimų dėl paraiškų padavimo datos suteikimo išradimų, papildomos apsaugos liudijimui gauti, puslaidininkinių gaminių topografijų, prekių ženklų ir dizaino paraiškoms sprendimų projektus teisės aktų nustatyta tvarka;

- tikrina, ar teisingai ir tinkamai sumokėti Lietuvos Respublikos mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatyme numatyti mokesčiai už pramoninės nuosavybės objektų registravimą, juos apskaito;

- dalyvauja nustatyta tvarka tvarkant, apskaitant ir saugant įgaliojimų, išduotų išradimų, puslaidininkinių gaminių topografijų, prekių ženklų ir dizaino pareiškėjų ir savininkų atstovams, originalų fondą;

- teikia Skyriaus vedėjo pavaduotojui duomenis, rengiant VPB veiklos ataskaitas;

- rengia Skyriaus vedėjo pavedimu dokumentų projektus;

- įgyvendindamas VPB direktoriaus įsakymu tvirtinamą Piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo Valstybiniame patentų biure tvarką, vykdo ,,Vieno langelio“ aptarnavimo tarnybos funkciją teisės aktų nustatyta tvarka;

- dalyvauja registruojant gautas pramoninės nuosavybės objektų paraiškas, apeliacijas ir protestus bei kitus su pramoninės nuosavybės registravimu susijusius dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka;

- vykdo Skyriaus vyr. specialisto, atsakingo už gautų ir siunčiamųjų pramoninės nuosavybės objektų dokumentų registraciją, funkcijas jam nesant (atostogos, komandiruotė, liga ir pan.);

- priima saugoti į VPB archyvą struktūrinių padalinių perduodamas dokumentų bylas, tvarko jų apskaitą, sudaro perduotų bylų apyrašus teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų valdymą ir archyvų tvarkymą, nustatyta tvarka;

- užtikrina VPB archyve esančių dokumentų bylų apskaitą ir saugojimą, teisės aktų nustatyta tvarka išduoda bylas laikinai naudotis;

- perduoda VPB archyvo bylas Lietuvos valstybės naujajam archyvui teisės aktų nustatyta tvarka;

- dalyvauja rengiant VPB dokumentacijos planą,

- atlieka dokumentų vertės ekspertizę ir surašo naikinti atrinktų bylų (dokumentų) aktus teisės aktų nustatyta tvarka;

- teikia VPB Dokumentų ekspertų komisijai ir Lietuvos valstybės naujajam archyvui svarstyti bei derinti nuolatinio ir ilgo saugojimo bylų apyrašus, atrinktų naikinti bylų (dokumentų) aktus;

- dalyvauja organizuojant VPB svečių priėmimą, VPB renginius;

- bendradarbiauja su kitų institucijų darbuotojais, kitais VPB struktūriniais padaliniais;

- vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant įgyvendinti VPB strateginius tikslus.

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

- turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

- išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos bendruosius reikalavimus;

- būti susipažinus su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pramoninės nuosavybės apsaugą, valstybės registrų tvarkymą, archyvų tvarkymą, asmens duomenų apsaugą, viešąjį administravimą;

- gebėti taikyti teisės aktų nuostatas praktikoje;

- mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

- mokėti dirbti kompiuteriu: teksto redaktoriumi, internetu, elektroniniu paštu;

- mokėti užsienio kalbą (anglų arba prancūzų) pradedančiojo vartotojo lygmens A1 lygiu.