Logo
LT | EN
  Išradimai
duomenų bazė >>>
  Topografijos
duomenų bazė >>>
  Dizainas
duomenų bazė >>>
  Prekių ženklai
duomenų bazė >>>
Counter
Iš viso apsilankė : 13040548
Šiandien apsilankė : 1575
Dabar naršo : 32
 ...  > Darbuotojų funkcijos > PARAIŠKŲ PRIĖMIMO IR DOKUMENTŲ VALDYMO SKYRIUS > Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyriaus dokumentų tvarkytoja Marytė Katkuvienė
Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyriaus dokumentų tvarkytoja Marytė Katkuvienė

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

- dalyvauja atliekant prekių ženklų ir dizaino paraiškų dokumentų formalias ekspertizes teisės aktų nustatyta tvarka;

- tikrina, ar teisingai ir tinkamai sumokėti Lietuvos Respublikos mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatyme numatyti mokesčiai, juos apskaito;

- dalyvauja nustatyta tvarka tvarkant, apskaitant ir saugant įgaliojimų, išduotų pramoninės nuosavybės objektų  pareiškėjų ir savininkų atstovams, originalų fondą;

- teikia Skyriaus vedėjui duomenis, rengiant VPB veiklos ataskaitas;

- rengia Skyriaus vedėjo pavedimu dokumentų projektus;

- įgyvendindamas VPB direktoriaus įsakymu tvirtinamą Piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo Valstybiniame patentų biure tvarką, vykdo ,,Vieno langelio“ aptarnavimo tarnybos funkciją teisės aktų nustatyta tvarka;

- dalyvauja registruojant gautas pramoninės nuosavybės objektų paraiškas, apeliacijas ir protestus bei kitus su pramoninės nuosavybės registravimu susijusius dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka;

- perkelia gautų prekių ženklų ir dizaino paraiškų duomenis į Lietuvos Respublikos prekių ženklų registro ir Lietuvos Respublikos dizaino registro duomenų bazes teisės aktų nustatyta tvarka;

- skenuoja dizaino pavyzdžius, vaizdinius prekių ženklus ir kitus Skyriaus gaunamus ar siunčiamus dokumentus;

- vykdo Skyriaus duomenų įvesties operatoriaus, atsakingo už duomenų perkėlimą į VPB pramoninės nuosavybės objektų registrų duomenų bazes, funkcijas jam nesant (atostogos, komandiruotė, liga ir pan.);

- bendradarbiauja su kitų institucijų darbuotojais, kitais VPB struktūriniais padaliniais;

- vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

- turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytus iki 1995 metų;

- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pramoninės nuosavybės apsaugą, valstybės registrų tvarkymą, asmens duomenų apsaugą;

- išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

- mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;