Logo
LT | EN
  Išradimai
duomenų bazė >>>
  Topografijos
duomenų bazė >>>
  Dizainas
duomenų bazė >>>
  Prekių ženklai
duomenų bazė >>>
Counter
Iš viso apsilankė : 13206954
Šiandien apsilankė : 1055
Dabar naršo : 32
 ...  > Darbuotojų funkcijos > PARAIŠKŲ PRIĖMIMO IR DOKUMENTŲ VALDYMO SKYRIUS > Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyriaus specialistė Audronė Jasevičiūtė

Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyriaus specialistė Audronė Jasevičiūtė


Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

- priima ir registruoja gautas išradimų, puslaidininkinių gaminių topografijų, prekių ženklų ir dizaino paraiškas, apeliacijas ir protestus bei kitus su pramoninės nuosavybės objektų registravimu susijusius dokumentus VPB direktoriaus įsakymu tvirtinamų Patentinių paraiškų padavimo, ekspertizės ir patentų išdavimo, Europos patentų galiojimo išplėtimo, Papildomos apsaugos liudijimų išdavimo, Puslaidininkinių gaminių topografijų, Prekių ženklų registravimo, Dizaino registracijos, Apeliacijų ir protestų nagrinėjimo taisyklių bei Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolo įgyvendinimo tvarkos nustatyta tvarka;

- tikrina gautus dokumentus, susijusius su pramoninės nuosavybės registravimu, teisės aktų nustatyta tvarka;

- dalyvauja atliekant išradimų, puslaidininkinių gaminių topografijų, prekių ženklų ir dizaino paraiškų dokumentų formalias ekspertizes teisės aktų nustatyta tvarka;

- rengia ir teisės aktų nustatyta tvarka išduoda išradimų, papildomos apsaugos liudijimui gauti, puslaidininkinių gaminių topografijų, prekių ženklų ir dizaino paraiškų priėmimo pažymas;

- tikrina, ar teisingai ir tinkamai sumokėti Lietuvos Respublikos mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatyme numatyti mokesčiai už pramoninės nuosavybės objektų registravimą, juos apskaito;

- dalyvauja tvarkant ir saugant Lietuvos Respublikos patentų registro, Lietuvos Respublikos puslaidininkinių gaminių topografijų registro, Lietuvos Respublikos prekių ženklų registro ir Lietuvos Respublikos dizaino registro duomenų bazes teisės aktų nustatyta tvarka;

- įteikia arba išsiunčia patentus, pažymas, liudijimus, patvirtintas paraiškų kopijas, patentų, topografijų, prekių ženklų ir dizaino liudijimų dublikatus, išrašus iš Registrų ir kitus siunčiamuosius pramoninės nuosavybės objektų dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka;

- dalyvauja nustatyta tvarka tvarkant, apskaitant ir saugant įgaliojimų, išduotų išradimų, puslaidininkinių gaminių topografijų, prekių ženklų ir dizaino pareiškėjų ir savininkų atstovams, originalų fondą;

- teikia informaciją apie pramoninės nuosavybės objektų registravimo procedūras teisės aktų nustatyta tvarka;

- tikrina siunčiamųjų pramoninės nuosavybės objektų dokumentų atitikimą dokumentų rengimo bendriesiems reikalavimams;

- teikia Skyriaus vedėjui duomenis, rengiant VPB veiklos ataskaitas;

- rengia Skyriaus vedėjo pavedimu dokumentų projektus;

- nustatyta tvarka tvarko Skyriaus paraiškų priėmimo bylas, sutvarkytas jas perduoda VPB archyvui teisės aktų nustatyta tvarka;

- įgyvendindamas VPB direktoriaus įsakymu tvirtinamas Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybiniame patentų biure taisykles, vykdo ,,Vieno langelio“ asmenų aptarnavimo padalinio funkciją teisės aktų nustatyta tvarka;

- vykdo Skyriaus dokumento tvarkytojo, atsakingo už gautų išradimų, puslaidininkinių gaminių topografijų, prekių ženklų ir dizaino paraiškų bei kitų su pramoninės nuosavybės objektų registravimu susijusių dokumentų, siunčiamųjų dokumentų registravimą bei dalyvavimą tvarkant ir saugant pramoninės nuosavybės objektų registrus, funkcijas jam nesant (atostogos, komandiruotė, liga ir pan.);

- bendradarbiauja su kitų institucijų darbuotojais, kitais VPB struktūriniais padaliniais;

- vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.


Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

- turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytus iki 1995 metų;

- turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pramoninės nuosavybės apsaugą, valstybės registrų tvarkymą, asmens duomenų apsaugą, viešąjį administravimą;

- išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

- mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

- mokėti dirbti kompiuteriu: teksto redaktoriumi, skaičiuokle, internetu, elektroniniu paštu;

- mokėti užsienio kalbą (anglų) pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu.