LT | EN
 Logo   VPB
  Išradimai
duomenų bazė >>>
  Topografijos
duomenų bazė >>>
  Dizainas
duomenų bazė >>>
  Prekių ženklai
duomenų bazė >>>
 Į pradžią  | Veiklos sritys | Administracinė informacija | Struktūra ir kontaktai | Klausimai (DUK) | PRITAIKYTA NEĮGALIESIEMS
   Spausdinti
 
   
Counter
Iš viso apsilankė : 11285555
Šiandien apsilankė : 585
Dabar naršo : 45
 ...  > Darbuotojų funkcijos > PARAIŠKŲ PRIĖMIMO IR DOKUMENTŲ VALDYMO SKYRIUS > Vyresnysis specialistas

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

- perkelia gautų išradimų, puslaidininkinių gaminių topografijų, prekių ženklų ir dizaino paraiškų ir kitų su pramoninės nuosavybės objektų registravimu susijusių dokumentų duomenis į Lietuvos Respublikos patentų registro, Lietuvos Respublikos puslaidininkinių gaminių topografijų registro, Lietuvos Respublikos prekių ženklų registro ir Lietuvos Respublikos dizaino registro duomenų bazes teisės aktų nustatyta tvarka;

- tikrina elektroniniu būdu gautus prašymus atlikti veiksmus Lietuvos Respublikos patentų, Lietuvos Respublikos prekių ženklų ir Lietuvos Respublikos dizaino registruose ir su prašymais susijusius mokesčius, teisės aktų nustatyta tvarka prašymų duomenis perkelia į registrų duomenų bazes;

- skenuoja dizaino pavyzdžius, vaizdinius prekių ženklus ir kitus Skyriaus gaunamus ar siunčiamus dokumentus;

- tikrina gautus dokumentus, susijusius su pramoninės nuosavybės objektų registravimu, Patentų paraiškų padavimo, ekspertizės ir patentų išdavimo, Europos patentų galiojimo išplėtimo, Papildomos apsaugos liudijimų išdavimo, Puslaidininkinių gaminių topografijų, Prekių ženklų registracijos, Dizaino registracijos, Apeliacijų ir protestų nagrinėjimo taisyklių bei Madrido sutarties dėl tarptautinių ženklų registracijos protokolo įgyvendinimo tvarkos nustatyta tvarka;

- tikrina, ar teisingai ir tinkamai sumokėti Lietuvos Respublikos mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatyme numatyti mokesčiai už pramoninės nuosavybės objektų registravimą, juos apskaito;

- dalyvauja rengiant ir išduodant išradimų, papildomos apsaugos liudijimui gauti, puslaidininkinių gaminių topografijų, prekių ženklų ir dizaino paraiškų priėmimo pažymas teisės aktų nustatyta tvarka;

- dalyvauja tvarkant, apskaitant ir saugant įgaliojimų, išduotų išradimų, puslaidininkinių gaminių topografijų, prekių ženklų ir dizaino pareiškėjų ir savininkų atstovams, originalų fondą;

- įgyvendindamas VPB direktoriaus įsakymu tvirtinamą Piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo Valstybiniame patentų biure tvarką vykdo ,,Vieno langelio“ aptarnavimo tarnybos funkciją;

- teikia Skyriaus vedėjui duomenis, rengiant VPB veiklos ataskaitas;

- nustatyta tvarka formuoja ir tvarko Skyriaus paraiškų priėmimo bylas;

- vykdo Skyriaus vyresn. specialisto, atsakingo už gautų ir siunčiamųjų pramoninės nuosavybės objektų dokumentų registraciją, funkcijas jam nesant (atostogos, komandiruotė, liga ir pan.);

- dalyvauja organizuojant VPB svečių priėmimą, VPB renginius;

-  bendradarbiauja su kitų institucijų darbuotojais, kitais VPB struktūriniais padaliniais;

- vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

 

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

- turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;

- išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pramoninės nuosavybės apsaugą, valstybės registrų tvarkymą ir asmens duomenų apsaugą;

- mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

- mokėti dirbti kompiuteriu: teksto redaktoriumi, internetu, elektroniniu paštu;

- mokėti užsienio kalbą (anglų) pradedančiojo vartotojo lygmens A1 lygiu.