Logo
LT | EN
  Išradimai
duomenų bazė >>>
  Topografijos
duomenų bazė >>>
  Dizainas
duomenų bazė >>>
  Prekių ženklai
duomenų bazė >>>
Counter
Iš viso apsilankė : 13347038
Šiandien apsilankė : 964
Dabar naršo : 41
 ...  > Darbuotojų funkcijos > PARAIŠKŲ PRIĖMIMO IR DOKUMENTŲ VALDYMO SKYRIUS > Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyriaus dokumentų tvarkytoja Elena Endriulienė

Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyriaus dokumentų tvarkytoja Elena Endriulienė


Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

- dalyvauja registruojant gautas išradimų, puslaidininkinių gaminių topografijų, prekių ženklų ir dizaino paraiškas, apeliacijas ir protestus bei kitus su pramoninės nuosavybės objektų registravimu susijusius dokumentus Patentinių paraiškų padavimo, ekspertizės ir patentų išdavimo, Europos patentų galiojimo išplėtimo, Papildomos apsaugos liudijimų išdavimo, Puslaidininkinių gaminių topografijų, Prekių ženklų, Dizaino registracijos, Apeliacijų ir protestų nagrinėjimo taisyklių bei Madrido sutarties dėl tarptautinių ženklų registracijos protokolo įgyvendinimo tvarkos nustatyta tvarka;

- dalyvauja atliekant išradimų, puslaidininkinių gaminių topografijų, prekių ženklų ir dizaino paraiškų dokumentų formalias ekspertizes teisės aktų nustatyta tvarka;

- registruoja siunčiamuosius pramoninės nuosavybės objektų dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka;

- tikrina, ar teisingai ir tinkamai sumokėti Lietuvos Respublikos mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatyme numatyti mokesčiai už pramoninės nuosavybės objektų registravimą, juos apskaito;

- dalyvauja tvarkant ir saugant Lietuvos Respublikos patentų registro, Lietuvos Respublikos puslaidininkinių gaminių topografijų registro, Lietuvos Respublikos prekių ženklų registro ir Lietuvos Respublikos dizaino registro duomenų bazes teisės aktų nustatyta tvarka;

- dalyvauja tvarkant, apskaitant ir saugant įgaliojimų, išduotų išradimų, puslaidininkinių gaminių topografijų, prekių ženklų ir dizaino pareiškėjų ir savininkų atstovams, originalų fondą;

- teikia informaciją apie pramoninės nuosavybės objektų registravimo procedūras teisės aktų nustatyta tvarka;

- tikrina siunčiamųjų pramoninės nuosavybės objektų dokumentų atitikimą dokumentų rengimo bendriesiems reikalavimams;

- teikia Skyriaus vedėjui duomenis, rengiant VPB veiklos ataskaitas;

- vykdo Skyriaus specialisto, atsakingo už gautų išradimų, puslaidininkinių gaminių topografijų, prekių ženklų ir dizaino paraiškų, apeliacijų ir protestų, kitų su pramoninės nuosavybės objektų registravimu susijusius dokumentų priėmimą ir registravimą, funkcijas jam nesant (atostogos, komandiruotė, liga ir pan.);

- įgyvendindamas VPB direktoriaus įsakymu tvirtinamą Piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo Valstybiniame patentų biure tvarką, dalyvauja vykdant ,,Vieno langelio“ aptarnavimo tarnybos funkciją teisės aktų nustatyta tvarka;

- vykdo Skyriaus archyvo tvarkytojo, atsakingo už VPB gaunamos ir siunčiamos korespondencijos tvarkymą bei archyvo bylų apskaitą, funkcijas jam nesant (atostogos, komandiruotė, liga ir pan.);

- bendradarbiauja su kitų institucijų darbuotojais, kitais VPB struktūriniais padaliniais;

- vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

- turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;

- turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pramoninės nuosavybės apsaugą, valstybės registrų tvarkymą, asmens duomenų apsaugą, viešąjį administravimą;

- išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

- mokėti dirbti kompiuteriu: teksto redaktoriumi, internetu, elektroniniu paštu;

- mokėti užsienio kalbą (anglų) pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu.