LT | EN
 Logo   VPB
  Išradimai
duomenų bazė >>>
  Topografijos
duomenų bazė >>>
  Dizainas
duomenų bazė >>>
  Prekių ženklai
duomenų bazė >>>
 Į pradžią  | Veiklos sritys | Administracinė informacija | Struktūra ir kontaktai | Klausimai (DUK) | PRITAIKYTA NEĮGALIESIEMS
   Spausdinti
 
   
Counter
Iš viso apsilankė : 11296680
Šiandien apsilankė : 4954
Dabar naršo : 51
 ...  > Darbuotojų funkcijos > PARAIŠKŲ PRIĖMIMO IR DOKUMENTŲ VALDYMO SKYRIUS > Vyresnysis specialistas

Darbuotojas vykdo šias funkcijas:

- dalyvauja registruojant gautas išradimų, puslaidininkinių gaminių topografijų, prekių ženklų ir dizaino paraiškas, apeliacijas ir protestus bei kitus su pramoninės nuosavybės objektų registravimu susijusius dokumentus Patentinių paraiškų padavimo, ekspertizės ir patentų išdavimo, Europos patentų galiojimo išplėtimo, Papildomos apsaugos liudijimų išdavimo, Puslaidininkinių gaminių topografijų, Prekių ženklų, Dizaino registracijos, Apeliacijų ir protestų nagrinėjimo taisyklių bei Madrido sutarties dėl tarptautinių ženklų registracijos protokolo įgyvendinimo tvarkos nustatyta tvarka;

- registruoja siunčiamuosius pramoninės nuosavybės objektų dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka;

- tikrina, ar teisingai ir tinkamai sumokėti Lietuvos Respublikos mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatyme numatyti mokesčiai už pramoninės nuosavybės objektų registravimą, juos apskaito;

- dalyvauja tvarkant ir saugant Lietuvos Respublikos patentų registro, Lietuvos Respublikos puslaidininkinių gaminių topografijų registro, Lietuvos Respublikos prekių ženklų registro ir Lietuvos Respublikos dizaino registro duomenų bazes teisės aktų nustatyta tvarka;

- dalyvauja tvarkant, apskaitant ir saugant įgaliojimų, išduotų išradimų, puslaidininkinių gaminių topografijų, prekių ženklų ir dizaino pareiškėjų ir savininkų atstovams, originalų fondą;

- teikia informaciją apie pramoninės nuosavybės objektų registravimo procedūras teisės aktų nustatyta tvarka;

- tikrina siunčiamųjų pramoninės nuosavybės objektų dokumentų atitikimą dokumentų rengimo bendriesiems reikalavimams;

- dalyvauja registruojant, tvarkant ir apskaitant VPB gautus, vidaus ir siunčiamuosius dokumentus teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų valdymą, nustatyta tvarka;

- vykdo Skyriaus vyresniojo specialisto, atsakingo už VPB gautų, vidaus ir siunčiamųjų dokumentų registravimą, tvarkymą ir apskaitą, funkcijas jam nesant (atostogos, komandiruotė, liga ir pan.);

- teikia Skyriaus vedėjo pavaduotojui duomenis, rengiant VPB veiklos ataskaitas;

- įgyvendindamas VPB direktoriaus įsakymu tvirtinamą Piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo Valstybiniame patentų biure tvarką, dalyvauja vykdant ,,Vieno langelio“ aptarnavimo tarnybos funkciją teisės aktų nustatyta tvarka;

- vykdo Skyriaus vyresniojo specialisto, atsakingo už duomenų perkėlimą į VPB pramoninės nuosavybės objektų registrų duomenų bazes, funkcijas jam nesant (atostogos, komandiruotė, liga ir pan.);

- dalyvauja organizuojant VPB renginius;

- bendradarbiauja su kitų institucijų darbuotojais, kitais VPB struktūriniais padaliniais;

- vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant įgyvendinti VPB strateginius tikslus.

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

- turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;

- išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos bendruosius reikalavimus;

- turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pramoninės nuosavybės apsaugą, valstybės registrų tvarkymą, asmens duomenų apsaugą, viešąjį administravimą;

- mokėti dirbti kompiuteriu: teksto redaktoriumi, internetu, elektroniniu paštu;

- mokėti užsienio kalbą (anglų) pradedančiojo vartotojo lygmens A1 lygiu.