LT | EN
 Logo   VPB
  Išradimai
duomenų bazė >>>
  Topografijos
duomenų bazė >>>
  Dizainas
duomenų bazė >>>
  Prekių ženklai
duomenų bazė >>>
 Į pradžią  | Veiklos sritys | Administracinė informacija | Struktūra ir kontaktai | Klausimai (DUK) | PRITAIKYTA NEĮGALIESIEMS
   Spausdinti
 
   
Counter
Iš viso apsilankė : 11296624
Šiandien apsilankė : 4898
Dabar naršo : 47
 ...  > Darbuotojų funkcijos > FINANSŲ IR STRATEGINIO PLANAVIMO SKYRIUS > Vyriausiasis specialistas

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

- apskaičiuoja VPB valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai) darbo užmokestį bei kitas išmokas;

- apskaičiuoja gyventojų pajamų mokesčius bei valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokas;

- apskaičiuoja darbuotojų tarnybinių komandiruočių išlaidas;

- tvarko darbuotojų korteles-pažymas;

- rengia pažymas ir kitus dokumentus darbuotojų asmeniniams ir socialiniams klausimams spręsti;

- rengia ir teikia ataskaitas bei kitus dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Valstybinei socialinio draudimo fondo valdybai;

- rengia ataskaitas teisės aktų nustatyta tvarka Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, teikia duomenis pajamų mokesčio deklaracijoms sudaryti;

- vykdo ilgalaikio turto sintetinę ir analitinę apskaitą;

- kontroliuoja savalaikį ilgalaikio turto įtraukimą į apskaitą;

- rengia ir teikia Skyriaus vedėjui, Skyriaus vedėjo pavaduotojui (pagal kompetenciją) duomenis finansinei atskaitomybei sudaryti;

-  rengia Skyriaus vedėjo pavedimu dokumentų projektus;

- dalyvauja tvarkant kompiuterizuotas finansų apskaitos sistemas  ir teikia pasiūlymus dėl šių sistemų tobulinimo bei pritaikymo prie VPB poreikių sistemų priežiūrą vykdantiems asmenims;

- dalyvauja inventorizuojant, nurašant VPB turtą teisės aktų nustatyta tvarka;

- rengia teisės aktų nustatyta tvarka mokėjimo paraiškas Lietuvos Respublikos finansų ministerijai išlaidoms apmokėti bei pinigams gauti, vykdo banko operacijas, atsargų sintetinę ir analitinę apskaitą, nesant Skyriaus vyriausiajam specialistui, atsakingam už šias funkcijas;

- dalyvauja organizuojant VPB svečių priėmimą, VPB renginius;

- bendradarbiauja su kitų institucijų darbuotojais, kitais VPB struktūriniais padaliniais;

- vykdo kitus VPB direktoriaus, Skyriaus vedėjo, Skyriaus vedėjo pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant įgyvendinti VPB strateginius tikslus.

Darbuotojas turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos krypties;

- turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos srityje;

- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius finansinę veiklą ir finansų kontrolę, buhalterinę apskaitą;

- turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą;

- išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

- gebėti taikyti teisės aktų nuostatas praktikoje;

- mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

- mokėti dirbti kompiuteriu: tekstų redaktoriumi, skaičiuoklėmis, internetu, elektroniniu paštu;

- mokėti anglų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu.