Logo
LT | EN
  Išradimai
duomenų bazė >>>
  Topografijos
duomenų bazė >>>
  Dizainas
duomenų bazė >>>
  Prekių ženklai
duomenų bazė >>>
Counter
Iš viso apsilankė : 13347051
Šiandien apsilankė : 977
Dabar naršo : 44
 ...  > Darbuotojų funkcijos > FINANSŲ IR STRATEGINIO PLANAVIMO SKYRIUS > Finansų ir strateginio planavimo skyriaus buhalterė Nijolė Kaziūnienė


Finansų ir strateginio planavimo skyriaus buhalterė Nijolė Kaziūnienė


Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

- apskaičiuoja VPB valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai) darbo užmokestį bei kitas išmokas;

- apskaičiuoja gyventojų pajamų mokesčius bei valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokas;

- apskaičiuoja darbuotojų tarnybinių komandiruočių išlaidas;

- tvarko darbuotojų korteles-pažymas;

- rengia pažymas ir kitus dokumentus darbuotojų asmeniniams ir socialiniams klausimams spręsti;

- rengia ir teikia ataskaitas bei kitus dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Valstybinei socialinio draudimo fondo valdybai;

- rengia ataskaitas teisės aktų nustatyta tvarka Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, teikia duomenis pajamų mokesčio deklaracijoms sudaryti;

- vykdo ilgalaikio turto sintetinę ir analitinę apskaitą;

- kontroliuoja savalaikį ilgalaikio turto įtraukimą į apskaitą;

- rengia ir teikia Skyriaus vedėjui, Skyriaus patarėjui (pagal kompetenciją) duomenis finansinei atskaitomybei sudaryti;

- rengia Skyriaus vedėjo pavedimu dokumentų projektus;

- dalyvauja tvarkant kompiuterizuotas finansų apskaitos sistemas  ir teikia pasiūlymus dėl šių sistemų tobulinimo bei pritaikymo prie VPB poreikių sistemų priežiūrą vykdantiems asmenims;

- dalyvauja inventorizuojant, nurašant VPB turtą teisės aktų nustatyta tvarka;

- rengia teisės aktų nustatyta tvarka mokėjimo paraiškas Lietuvos Respublikos finansų ministerijai išlaidoms apmokėti bei pinigams gauti, vykdo banko operacijas, atsargų sintetinę ir analitinę apskaitą, nesant Skyriaus darbuotojui, atsakingam už šias funkcijas;

- bendradarbiauja su kitų institucijų darbuotojais, kitais VPB struktūriniais padaliniais;

- vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

 

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

- turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos, finansų ar apskaitos krypties;

- turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos srityje;

-išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius finansinę veiklą ir finansų kontrolę, buhalterinę apskaitą;

- turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą;

- išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

- mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.