Logo
LT | EN
  Išradimai
duomenų bazė >>>
  Topografijos
duomenų bazė >>>
  Dizainas
duomenų bazė >>>
  Prekių ženklai
duomenų bazė >>>
Counter
Iš viso apsilankė : 13055212
Šiandien apsilankė : 100
Dabar naršo : 48
 ...  > Darbuotojų funkcijos > FINANSŲ IR STRATEGINIO PLANAVIMO SKYRIUS > Vyriausiasis specialistas

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

- rengia pasiūlymus Teisingumo ministerijos strateginiam veiklos planui VPB kompetencijos klausimais, inicijuoja VPB veiklos plano rengimą, teikia VPB veiklos planavimo grupei įvertintus ir su struktūrinių padalinių vadovais suderintus VPB veiklos plano programų projektus;

- rengia investicijų projektus bei teikia informaciją kompetentingoms institucijoms apie valstybės kapitalo investicijų panaudojimą per ataskaitinį laikotarpį;

- apskaičiuoja lėšų poreikį VPB valstybės biudžeto programoms vykdyti;

- rengia programų sąmatų bei specialiajam atašė išlaikyti skirtų lėšų sąmatą su skaičiavimais projektus;

- organizuoja ir rengia veiklos plano bei programų sąmatų tikslinimą;

- tvarko VPB finansinių įsipareigojimų apskaitą;

- rengia VPB vykdomų programų įgyvendinimo ataskaitas ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia kompetentingoms institucijoms;

- dalyvauja rengiant ir vykdant tarptautinio bendradarbiavimo susitarimus;

- kontroliuoja visų VPB išlaidų nustatytų limitų naudojimą;

- rengia ir teikia Skyriaus vedėjui duomenis finansinei atskaitomybei sudaryti;

- dalyvauja tvarkant kompiuterizuotą Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemą (VBAMS);

- tvarko ir teikia pasiūlymus dėl kompiuterizuotos finansų apskaitos sistemos „Finansai“ tobulinimo bei pritaikymo prie VPB poreikių sistemos priežiūrą vykdantiems asmenims;

- tvarko VPB biudžeto išlaidų sąmatas ir jų vykdymo ataskaitas per VBAM sistemą;

- tvarko analitinę atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis apskaitą;

- skyriaus vedėjo pavedimu rengia pagal savo kompetenciją dokumentų projektus;

- bendradarbiauja su kitais VPB struktūriniais padaliniais, kitų institucijų valstybės tarnautojais ir darbuotojais;

- bendradarbiauja su teisėsaugos atašė pramoninės nuosavybės teisės klausimais, Lietuvos atstovais ES institucijose ir tarptautinėse organizacijose, su ES institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis;

- apskaičiuoja darbo užmokestį ir kitas išmokas VPB darbuotojams, nesant Skyriaus darbuotojui, atsakingam už šias funkcijas;

- rengia teisės aktų nustatyta tvarka mokėjimo paraiškas Lietuvos Respublikos finansų ministerijai išlaidoms apmokėti bei pinigams gauti, vykdo banko bei kasos operacijas, nesant Skyriaus vyriausiajam specialistui, atsakingam už šias funkcijas;

- vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio  VPB direktoriaus, Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant įgyvendinti VPB strateginius tikslus.

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos arba viešojo administravimo krypties;

- turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį;

- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, strateginį planavimą, finansinę veiklą ir finansų kontrolę, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

- gebėti valdyti, kaupti, apibendrinti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas;

- mokėti dirbti kompiuteriu: teksto redaktoriumi, skaičiuoklėmis, internetu, elektroniniu paštu;

- mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.