Logo
LT | EN
  Išradimai
duomenų bazė >>>
  Topografijos
duomenų bazė >>>
  Dizainas
duomenų bazė >>>
  Prekių ženklai
duomenų bazė >>>
Counter
Iš viso apsilankė : 13347043
Šiandien apsilankė : 969
Dabar naršo : 42
 ...  > Darbuotojų funkcijos > BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIUS > Vyriausiasis specialistas

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

- rengia, organizuoja ir koordinuoja Valstybinio patentų biuro (toliau vadinama – VPB) pramoninės nuosavybės informacijos sklaidos klausimais priemonių vykdymą, teikia siūlymus dėl šių priemonių tobulinimo;

- koordinuoja Lietuvos technikos bibliotekos informacinių ir kitų paslaugų pramoninės nuosavybės apsaugos klausimais teikimą;

- organizuoja išradimų aprašymų bei pramoninės nuosavybės informacijos duomenų VPB oficialiame biuletenyje, tinklalapyje, metinėje ataskaitoje ir kituose leidiniuose skelbimą;

- koordinuoja ir užtikrina Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos pramoninės nuosavybės informacijos standartų taikymą tvarkant Lietuvos Respublikos patentų, Lietuvos Respublikos puslaidininkinių gaminių topografijų, Lietuvos Respublikos dizaino, Lietuvos Respublikos prekių ženklų registrus;

- koordinuoja ir užtikrina tarptautinių pramoninės nuosavybės objektų klasifikatorių išleidimą lietuvių kalba bei organizuoja kitų pramoninės nuosavybės leidinių leidimą;

- rengia ir analizuoja oficialią informaciją, statistinius duomenis, nustatyta tvarka juos teikia VPB oficialiam biuleteniui, metinei ataskaitai, kitiems leidiniams, kompetentingoms institucijoms;

- nustatyta tvarka organizuoja ir vykdo pareiškėjų pasitenkinimo VPB teikiamomis paslaugomis tyrimą;

- teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus ir duomenis rengiant VPB veiklos planą, VPB veiklos ataskaitas, rengia ataskaitas pramoninės nuosavybės informacijos ir statistikos klausimais;

- analizuoja ir apibendrina teisės aktus pramoninės nuosavybės informacijos sklaidos srityje, teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo;

- dalyvauja organizuojant VPB renginius, svečių priėmimą;

- bendradarbiauja su VPB struktūriniais padaliniais, Lietuvos Respublikos, užsienio šalių, ES institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis pramoninės nuosavybės informacijos sklaidos klausimais;

- pagal kompetenciją vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

 

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, tarptautines sutartis ir Europos Sąjungos teisės aktus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius pramoninės nuosavybės apsaugą, valstybės registrų tvarkymą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

- turėti  ne mažesnę kaip 1 metų darbo  patirtį pramoninės nuosavybės srityje;

- mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas;

- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu:

- mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.