LT | EN
 Logo   VPB
  Išradimai
duomenų bazė >>>
  Topografijos
duomenų bazė >>>
  Dizainas
duomenų bazė >>>
  Prekių ženklai
duomenų bazė >>>
 Į pradžią  | Veiklos sritys | Administracinė informacija | Struktūra ir kontaktai | Klausimai (DUK) | PRITAIKYTA NEĮGALIESIEMS
   Spausdinti
 
   
Counter
Iš viso apsilankė : 11296680
Šiandien apsilankė : 4954
Dabar naršo : 51
 ...  > Darbuotojų funkcijos > FINANSŲ IR STRATEGINIO PLANAVIMO SKYRIUS > Vyriausiasis specialistas

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

- rengia teisės aktų nustatyta tvarka mokėjimo paraiškas Lietuvos Respublikos finansų ministerijai išlaidoms apmokėti bei pinigams gauti;

-. vykdo banko operacijas;

- išmoka VPB valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai) darbo užmokestį bei kitas išmokas;

- apskaito visas pinigines lėšas bankuose;

- vykdo atsargų sintetinę ir analitinę apskaitą, kontroliuoja savalaikį atsargų nurašymo aktų pateikimą Skyriui;

- vykdo reprezentacinių išlaidų sintetinę ir analitinę apskaitą;

- kontroliuoja reprezentacinių išlaidų nurašymo aktų duomenų atitikimą patvirtintoms sąmatoms bei savalaikį nurašymo aktų pateikimą Skyriui;

- rengia ir teikia Skyriaus vedėjui, Skyriaus vedėjo pavaduotojui (pagal kompetenciją) duomenis finansinei atskaitomybei sudaryti;

- Skyriaus vedėjo pavedimu rengia dokumentų projektus;

- formuoja ir kaupia Skyriaus bylas, teikia jas sutvarkytas VPB archyvui teisės aktų nustatyta tvarka;

- dalyvauja tvarkant kompiuterizuotas finansų apskaitos sistemas  ir teikia pasiūlymus dėl šių sistemų tobulinimo bei pritaikymo prie VPB poreikių sistemų priežiūrą vykdantiems asmenims;

- dalyvauja inventorizuojant, nurašant VPB turtą teisės aktų nustatyta tvarka;

- apskaičiuoja VPB darbuotojų tarnybinių komandiruočių išlaidas, vykdo ilgalaikio turto sintetinę ir analitinę apskaitą, nesant Skyriaus vyriausiajam specialistui, atsakingam už šias funkcijas;

- bendradarbiauja su kitų institucijų darbuotojais, kitais VPB struktūriniais padaliniais;

- dalyvauja organizuojant VPB svečių priėmimą, VPB renginius;

- vykdo kitus VPB direktoriaus,  Skyriaus vedėjo, Skyriaus vedėjo pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant įgyvendinti VPB strateginius tikslus.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą  socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos krypties;

- turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos srityje;

- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius finansinę veiklą ir finansų kontrolę, buhalterinę apskaitą;

- turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą;

- išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

- gebėti taikyti teisės aktų nuostatas praktikoje;

- mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

- mokėti dirbti kompiuteriu: tekstų redaktoriumi, skaičiuoklėmis, internetu, elektroniniu paštu;

- mokėti anglų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu.