Logo
LT | EN
  Išradimai
duomenų bazė >>>
  Topografijos
duomenų bazė >>>
  Dizainas
duomenų bazė >>>
  Prekių ženklai
duomenų bazė >>>
Counter
Iš viso apsilankė : 13347038
Šiandien apsilankė : 964
Dabar naršo : 40
 ...  > Darbuotojų funkcijos > FINANSŲ IR STRATEGINIO PLANAVIMO SKYRIUS > Finansų ir strateginio planavimo skyriaus buhalterė Vitalija Dailydkienė


Finansų ir strateginio planavimo skyriaus buhalterė Vitalija Dailydkienė


Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

- rengia teisės aktų nustatyta tvarka mokėjimo paraiškas Lietuvos Respublikos finansų ministerijai išlaidoms apmokėti bei pinigams gauti;

- vykdo banko operacijas;

- išmoka VPB valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai) darbo užmokestį bei kitas išmokas;

- apskaito visas pinigines lėšas bankuose;

- vykdo atsargų sintetinę ir analitinę apskaitą, kontroliuoja savalaikį atsargų nurašymo aktų pateikimą Skyriui;

- vykdo reprezentacinių išlaidų sintetinę ir analitinę apskaitą;

- kontroliuoja reprezentacinių išlaidų nurašymo aktų duomenų atitikimą patvirtintoms sąmatoms bei savalaikį nurašymo aktų pateikimą Skyriui;

- rengia ir teikia Skyriaus vedėjui, Skyriaus patarėjui (pagal kompetenciją) duomenis finansinei atskaitomybei sudaryti;

- Skyriaus vedėjo pavedimu rengia dokumentų projektus;

- formuoja ir kaupia Skyriaus bylas, teikia jas sutvarkytas VPB archyvui teisės aktų nustatyta tvarka;

- dalyvauja tvarkant kompiuterizuotas finansų apskaitos sistemas  ir teikia pasiūlymus dėl šių sistemų tobulinimo bei pritaikymo prie VPB poreikių sistemų priežiūrą vykdantiems asmenims;

- dalyvauja inventorizuojant, nurašant VPB turtą teisės aktų nustatyta tvarka;

- apskaičiuoja VPB darbuotojų tarnybinių komandiruočių išlaidas, vykdo ilgalaikio turto sintetinę ir analitinę apskaitą, nesant Skyriaus darbuotojui, atsakingam už šias funkcijas;

- bendradarbiauja su kitų institucijų darbuotojais, kitais VPB struktūriniais padaliniais;

- vykdo kitus pavaduotojos skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

 

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

-turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos, finansų ar apskaitos krypties;

- turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos srityje;

- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius finansinę veiklą ir finansų kontrolę, buhalterinę apskaitą;

- turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą;

- išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

- mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.